Diensten - 14497-2017

14/01/2017    S10

Luxemburg-Luxemburg: Metingen van totale-lichaamstellers voor de beoordeling van de effectieve volgdosis van blootgestelde medewerkers

2017/S 010-014497

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadres: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2530
Land: Luxemburg
E-mail: agris.ozols@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2104
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Metingen van totale-lichaamstellers voor de beoordeling van de effectieve volgdosis van blootgestelde medewerkers.

Referentienummer: ENER/D3/2017/53-03.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie, in het bijzonder de sector Gezondheidsbescherming van de eenheid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid, staat in voor de stralingsbescherming van personeelsleden. Het controleprogramma voorziet eenmaal per jaar in in-vivostralingsmetingen voor elk personeelslid dat is geclassificeerd als blootgestelde werknemer. Deze oproep tot inschrijving, die is uitgeschreven door de sector Gezondheidsbescherming van de eenheid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid van het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie, nodigt erkende laboratoria voor de uitvoering van totale-lichaamsstralingsmetingen uit om relevante inschrijvingen in te dienen. Indien een opname van een aanzienlijke hoeveelheid van 1 of meerdere radioactieve stoffen wordt vastgesteld, moet de contractant de effectieve volgdosis na 50 jaar berekenen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het onderzoek van totale-lichaamstellers bestaat uit de volgende verplichte metingen:

— totale meting: representatieve meting van het volledige lichaam met het oog op de identificatie van alle aanwezige gammastralers en met kalium-40 als referentie,

— longmeting: specifieke meting met het oog op de identificatie van plutonium dat in de longen is afgezet. Dit kan gebeuren via indirecte meting (bepaling van americium).

De detectielimieten moeten zo laag mogelijk zijn. Met name voor Am-241 (longmeting) moet de detectielimiet onder 8 Bq liggen.

De meettijd voor elke individuele meting mag maximaal 1 uur bedragen. Indien de vereiste detectielimiet onhaalbaar blijkt, moet de contractant dit onmiddellijk aan de betrokken blootgestelde medewerker melden en een herhaalde of verlengde meting vragen en uitvoeren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de looptijd van de taken bedraagt maximaal 13 maanden: 12 maanden voor onderzoeken en 4 weken voor de opstelling en indiening van het laatste verslag over de tijdens de 12e maand uitgevoerde onderzoeken.

De overeenkomst kan maximaal driemaal worden verlengd met telkens 12 maanden voor onderzoeken zoals hiervoor beschreven. Uitbreidingen of verlengingen van de overeenkomst moeten zijn afgerond voordat de originele overeenkomst verstrijkt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/02/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/02/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europese Commissie, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2017