Služby - 14497-2017

14/01/2017    S10

Luxembursko-Luxemburg: Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku efektívnej dávky u pracovníkov vystavených žiareniu

2017/S 010-014497

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D – Nuclear Energy, Safety and ITER
Poštová adresa: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2530
Štát: Luxembursko
E-mail: agris.ozols@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2104
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Meranie pomocou celotelového počítača na hodnotenie úväzku efektívnej dávky u pracovníkov vystavených žiareniu.

Referenčné číslo: ENER/D3/2017/53-03.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, predovšetkým sekcia pre ochranu zdravia v rámci oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“, zodpovedá za radiačnú ochranu zamestnancov. V rámci programu monitorovania sa plánujú vykonať „in vivo“ merania žiarenia raz ročne v prípade každého zamestnanca klasifikovaného ako pracovníka vystaveného žiareniu. Táto výzva na súťaž, ktorú vypísala sekcia pre ochranu zdravia oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“ Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie, vyzýva laboratóriá oprávnené vykonávať celotelové merania žiarenia, aby predložili príslušné ponuky. V prípadoch, keď je zistený príjem podstatného množstva 1 alebo viacerých rádioaktívnych látok, dodávateľ odhadne úväzok efektívnej dávky za 50 rokov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Meranie pomocou celotelového počítača pozostáva z nasledujúcich povinných meraní:

— celkové meranie: reprezentatívne meranie celého tela s cieľom určiť všetky prítomné gama žiariče a s pomocou draslíka-40 ako referenčnej látky,

— pľúcne meranie: špecifické meranie s cieľom určiť plutónium uložené v pľúcach. Toto meranie sa môže vykonať nepriamo (stanovením amerícia).

Detekčné limity by mali byť čo najnižšie. Najmä v prípade Am-241 (pľúcne meranie) musí byť detekčný limit nižší ako 8 Bq.

Čas merania v prípade každého jednotlivého merania nesmie prekročiť 1 hodinu. Ak sa požadovaný detekčný limit preukáže ako nedosiahnuteľný, dodávateľ to okamžite oznámi dotyčnému pracovníkovi vystavenému žiareniu a bude požadovať a vykoná opakované alebo predĺžené meranie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie úloh nemôže presahovať 13 mesiacov: 12 mesiacov vyšetrení a 4 týždne na prípravu a predloženie záverečnej správy o vykonaných vyšetreniach v priebehu 12. mesiaca.

Zmluvu je možné obnoviť maximálne 3 krát, zakaždým na 12 mesiacov vyšetrení, ako sa uvádza vyššie. Akékoľvek rozšírenie alebo obnovenie zmluvy sa má uzavrieť pred vypršaním pôvodnej zmluvy.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/02/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/02/2017
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Európska komisia, DG Energy, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 zástupca za jedného uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/01/2017