Usługi - 14722-2022

12/01/2022    S8

Belgia-Bruksela: Badanie krajowych polityk i spójności

2022/S 008-014722

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 246-648754)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO), REGIO.A.3 – Budget and Financial Management
Adres pocztowy: CSM1 2nd floor
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie krajowych polityk i spójności

Numer referencyjny: REGIO/2021/OP/0017
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze badanie przyczyni się do sporządzenia 9. sprawozdania na temat spójności, w szczególności jego rozdziału dotyczącego polityki krajowej i spójności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-648754

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: