Dostawy - 14984-2020

Submission deadline has been amended by:  246998-2020
13/01/2020    S8

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2020/S 008-014984

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bartosiński
E-mail: adam.bartosinski@mza.waw.pl
Tel.: +48 225687525
Faks: +48 225687517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mza.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mza.eb2b.com.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich

Numer referencyjny: 129/NT/AB/19
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego - CA37
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 160 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz ciekłym gazem ziemnym LNG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; dalej zwanymi odpowiednio: „Przedmiot zamówienia” i „SIWZ”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI CNG oraz 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych CNG

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe - CB47
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Zamawiającego, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I:

— typ I – dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI CNG – w terminie od 40 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 28.5.2021 roku,

— typ II – dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych CNG – w terminie od 36 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 30.4.2021 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego - MA12
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Zamawiającego, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3 grudnia 2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz dodatkowo na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 5a niniejszej SIWZ;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata za dostarczone autobusy zostanie dokonana po odbiorze każdego autobusu, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

V. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a także przedstawić wraz z ofertą dokument/y (np. pełnomocnictwo) wskazujący, co najmniej, Wykonawców występujące wspólnie oraz ich pełnomocnika i zakres jego umocowania w postępowaniu:

a) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

c) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zadanie I:

— typ I – dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI CNG – w terminie od 40 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 28 maja 2021 roku,

— typ II – dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych CNG – w terminie od 36 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 30 kwietnia 2021 roku.

Zadanie II:

— typ III – dostawa 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych LNG – w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3.12.2021 roku i 10.12.2021 po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/ i może ulec zmianie o czym wszyscy biorący udz. w komisyjnym otwarciu ofert (za pośrednictwem platformy zakupowej) odbędzie się w świetlicy Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52 (wjazd od ul. Kłodawskiej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zmianę przedmiotu umowy w zakresie zwiększenia liczby autobusów objętych umową, na podstawie przepisów art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, uwarunkowana wystąpieniem takiej potrzeby po stronie Zamawiającego; realizacja dodatkowych dostaw 30 sztuk autobusów przegubowych CNG w 2021 roku (dostawa do 31.12.2021 roku), typ autobusów nie ulegnie zmianie w stosunku do przedmiotu umowy określonego w §1, cena oraz warunki płatności nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w §2, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1.4, 1.6 i 1.7

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020