Usluge - 15120-2018

13/01/2018    S9

Belgija-Bruxelles: Ocjena marketinških normi (sadržanih u Uredbi o ZOT-u, tzv. direktivama o doručku i sekundarnom zakonodavstvu ZOT-a)

2018/S 009-015120

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/047
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Mr Yves Plees
E-pošta: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969946
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3147
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Poljoprivreda i ruralni razvoj

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ocjena marketinških normi (sadržanih u Uredbi o ZOT-u, tzv. direktivama o doručku i sekundarnom zakonodavstvu ZOT-a)

Referentni broj: AGRI-2017-EVAL-09
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79310000 Usluge istraživanja tržišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj ocjene je proučiti relevantnost, usklađenost, djelotvornost, učinkovitost i dodanu vrijednost EU-a trenutačno primjenjivih marketinških normi (sadržanih u Uredbi o ZOT-u, tzv. direktivama o doručku i sekundarnom zakonodavstvu ZOT-a) za prehrambene proizvode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
77100000 Usluge na području poljoprivrede
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka će se odvijati uglavnom na lokaciji izvršitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Javni naručitelj namjerava sklopiti ugovor s 1 ugovarateljem na razdoblje od 11 mjeseci, kako bi se izvršila ocjena marketinških normi (sadržanih u Uredbi o ZOT-u, tzv. direktivama o doručku i sekundarnom zakonodavstvu ZOT-a).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 11
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna sredstva EU-a
II.2.14)Dodatni podaci

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iz odjeljaka II.1.5. i II.2.6. ove obavijesti smatra se najvećim iznosom. Slijedom toga, ponude koje ju premašuju bit će odbačene. Cijene moraju biti sveobuhvatne: Europska komisija neće platiti izdatke ni za kakve dodatne troškove koji nastanu zbog izvršenja ugovora.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/02/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, Belgija.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 predstavnika po ponudi, propisno ovlaštenih, smije prisustvovati otvaranju ponuda (identitet je potrebno dokazati predočenjem putovnice ili osobne iskaznice). Ako ponuditelji žele prisustvovati otvaranju ponuda o tome trebaju obavijestiti osobe za kontakt navedene u točki I.1. Odjela za procjene C.4 GU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj e-poštom najkasnije 1 tjedan prije datuma otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/01/2018