Доставки - 15127-2018

13/01/2018    S9    Европейски парламент - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Рамков договор за доставка на дизел за отопление и за електрогенериращите агрегати на заетите сгради (или които ще бъдат заети) от институциите, участващи в поканата за участие в търг в Люксембург

2018/S 009-015127

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU0
Пощенски код: L-2929
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Services des contrats et marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://europarl.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за доставка на дизел за отопление и за електрогенериращите агрегати на заетите сгради (или които ще бъдат заети) от институциите, участващи в поканата за участие в търг в Люксембург

Референтен номер: 06A20-2017-M044
II.1.2)Основен CPV код
09000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката се отнася за доставката на дизел за отопление и за електрогенериращите агрегати на заетите сгради (или които ще бъдат заети) в Люксембург от следните институции:

— Европейски парламент,

— Европейската комисия и

— Съд на Европейския съюз.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката се отнася за доставката на дизел за отопление и за електрогенериращите агрегати на заетите сгради (или които ще бъдат заети) в Люксембург от следните институции:

— Европейски парламент,

— Европейската комисия и

— Съд на Европейския съюз.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/02/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/03/2018
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

Bâtiment Konrad Adenauer,

L - 2929 Люксембург.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Тази поръчка е междуинституционална. Основният възлагащ орган действа от свое име и от името на другите възлагащи органи.

Европейският парламент е основния възлагащ орган и представлява всички участващи възлагащи органи, които са:

— Европейска комисия (представлявана от Службата за инфраструктура и логистика – Люксембург),

— Съд на Европейския съюз.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: LU - 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: FR - 67000
Държава: Франция

Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: LU - 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/01/2018