Dodávky - 15127-2018

13/01/2018    S9    Európsky parlament - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Rámcová zmluva na dodávku vykurovacieho oleja pre zariadenia na vykurovanie a výrobu elektrickej energie v budovách, ktoré používajú (alebo budú používať) inštitúcie zúčastňujúce sa na výzve na súťaž v Luxemburgu

2018/S 009-015127

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0
PSČ: L-2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku vykurovacieho oleja pre zariadenia na vykurovanie a výrobu elektrickej energie v budovách, ktoré používajú (alebo budú používať) inštitúcie zúčastňujúce sa na výzve na súťaž v Luxemburgu

Referenčné číslo: 06A20-2017-M044
II.1.2)Hlavný kód CPV
09000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom obstarávania je dodávka vykurovacieho oleja pre zariadenia na vykurovanie a výrobu elektrickej energie v budovách, ktoré používajú (alebo budú používať) tieto inštitúcie v Luxemburgu:

— Európsky parlament,

— Európska komisia a

— Súdny dvor Európskej únie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je dodávka vykurovacieho oleja pre zariadenia na vykurovanie a výrobu elektrickej energie v budovách, ktoré používajú (alebo budú používať) tieto inštitúcie v Luxemburgu:

— Európsky parlament,

— Európska komisia a

— Súdny dvor Európskej únie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/02/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/03/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

Bâtiment Konrad Adenauer,

L - 2929 Luxembursko.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto verejné obstarávanie je medziinštitucionálne. Hlavný verejný obstarávateľ koná vo vlastnom mene a v mene ostatných verejných obstarávateľov.

Európsky parlament je hlavným verejným obstarávateľom a zastupuje všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ktorými sú:

— Európska komisia (zastúpená Úradom pre infraštruktúru a logistiku, Luxemburg),

— Súdny dvor Európskej únie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: LU - 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: FR - 67000
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: LU - 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/01/2018