Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 15297-2020

14/01/2020    S9    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Heerhugowaard: Bouwen van slibontwateringinstallatie

2020/S 009-015297

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Nationaal identificatienummer: 58668320
Postadres: Stationsplein 136
Plaats: Heerhugowaard
NUTS-code: NL
Postcode: 1703 WC
Land: Nederland
Contactpersoon: Annemiek van der Eng-Verduin
E-mail: info@hhnk.nl
Telefoon: +31 725828282
Fax: +31 725827010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhnk.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie ontkoppeling slibdrooginstallatie (SDI) en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beverwijk (verwachte einddatum: 2.3.2020)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252140
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het terrein van de SDI ligt aan de andere kant van de weg tegenover de RWZI Beverwijk. Beide installaties (SDI en RWZI) zijn door verschillende processen en interacties (navelstreng) met elkaar verbonden.

Als voorbereiding op de sluiting van de SDI dient een doelmatige en duurzame ontkoppeling van deze navelstreng gerealiseerd te worden.

Hierbij is het borgen van de continuïteit van slibverwerking HHNK en het behouden van een optimale bedrijfsvoering van RWZI Beverwijk van cruciaal belang.

Voor meer informatie zie het marktconsultatiedocument.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232142
45111000
45231221
45232411
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beverwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/04/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2020