Bygge og anlæg - 15352-2020

14/01/2020    S9

Danmark-Frederiksberg: Byggearbejde

2020/S 009-015352

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Smallegade 1
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Lindberg
E-mail: suli01@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.frederiksberg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af Frederiksberg svømmehal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45210000 Byggearbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter renovering af Frederiksberg svømmehal i hovedentreprise bl.a. omfattende nedbrydning og bortskaffelse inkl. miljøsanering, renovering af vægge, gulve, søjlefundamenter i kælder, ny ventilation inkl CTS i alle berørte området, vandbehandling m.v.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 78 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med idrætsanlæg
45210000 Byggearbejde
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
45100000 Forberedelse af byggeplads
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Helgesvej 29, Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg svømmehal er projekteret og bygget i perioden 1931 – 1934. Badet er indviet den 17.5.1934. Badet er tegnet af arkitekten A.S. Lauritzen.

I 1977 er der gennemført en større renovering af badet, hvor betonkonstruktionerne omkring det store bassin gennemgribende er renoveret og bassinet er ombygget fra et 33 1/3 m bassin til et 25 m bassin samt et legebassin, der fungerer som et samlet bassin. Tilsvarende er familiebassinet gennemgribende renoveret.

Der er siden gennemført en række mindre ombygninger og renoveringer af badet, bl.a.:

- 105 m lang vandrutsjebane blev etableret i 1992,

- Babybassinet blev etableret i 1995,

- Kurbadsområdet er etableret i 2001.

Svømmehallen er præget af flere kunstværker bl.a. af 5 mosaikker skænket af Ny Carlsbergfondet i 1937 og udført af maleren Vilhelm Lundstrøm. Disse kunstværker er sammen med bygningens arkitektur med til at gøre svømmehallen unik. Svømmehallen fremtræder særdeles bevaringsværdig.

Projektet udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende:

- Nedbrydning og bortskaffelse inkl. miljøsanering,

- Renovering af vægge, gulve og søjlefundamenter i kælder,

- Betonrenovering samt membran og klinker i bassinrum, trapperum, luksusafdelinger, kurbad, søjler, vippekonstruktion mv. (inkl. katodisk beskyttelse),

- Nye overløbsrender,

- Nye konstruktioner ved spa'er, saltbassin, koldtvandsbassiner og delvist etagedæk i luksusafdeling-damer,

- Vandbehandling,

- Ny ventilation inkl. grænseflader til CTS i alle berørte områder,

- Brugsvandsrør i kælder,

- Renovering ved café Delfinen,

- Nye elinstallationer til bl.a. ventilation og vandbehandling, forsyning til saunaer og dampbade, ny loftbelysning i det store bassinrum, samt delvis udskiftning af tærede installationer og de- og genmonteringer for betonrenoveringen,

- Ny kurbadsafdeling komplet inkl. nye installationer,

- Renovering af loft- og tagkonstruktion inkl. korrosionsbeskyttelse af stål, nyt plexiglasloft samt fjernelse af ventilation og isolering mv.,

- Renovering af baderum i luksusafdelinger inkl. koldtvandsbassiner,

- Demontering af rutsjebane inkl. landingsbassin.

Arbejder omfattet af projektet er opdelt i henhold til tilbudslisten som følger:

A. Byggepladsarbejder,

B. Nedbrydningsarbejde,

C. Betonarbejder,

D. Betonrenovering inkl. støbte undergulve,

E. Tømrer- og snedkerarbejde,

F. Murerarbejde,

G. Beklædning påmurede,

H. Stålarbejder,

J. Indvendige døre og glaspartier,

K. Lofter, monteret,

L. Malerarbejde,

M. VVS,

N. Ventilation,

O. EL,

P. Vandbehandling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 78 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er antallet af ansøgere højst 5, vil de alle blive prækvalificeret. Kommunen forbeholder sig dog at annullere udbudsproceduren, såfremt det skønnes, at antallet af prækvalificerede er for lavt til at sikre tilstrækkelig konkurrence om kontrakten.

Er antallet større end 5, vil kommunen prækvalificere de 5 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, jf. punkt II.2.4).

Ved ansøgers "relevante referencer" forstås af Kommunen referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor tilsvarende opgaver indenfor udførelse af svømmehaller/svømmebassiner, herunder renovering af svømmehaller. Det er ikke et krav, at referencen er udført i hovedentreprise.

Kommunen lægger positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

- i hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med renovering af svømmebassiner/svømmehaller i hovedentreprise,

- i hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende kompleksitet,

- i hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med vandbehandlingsanlæg,

- i hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver, som er tilsvarende den udbudte opgave, f.eks. betonrenovering,-, tømrer,- ventilation,- stål,- loftarbejde m.v., jf. iøvrigt udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Ansøger bedes maksimalt afleveres 5 referencer. Såfremt ansøger afleverer mere end 5 referencer vil vurderingen alene basere sig på de 5 første referencer angivet i ansøgers anmodning om prækvalifikation. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes oplyse årsomsætningen samt soliditetsgraden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsomsætning på minimum 80 000 000 DKK ekskl. moms, ESPD, del IV, rubrikken ”Samlet årsomsætning” indenfor de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad på minimum 10%, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal” i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste (referencer) over de betydeligste kontrakter, som ansøger har afsluttet/afleveret inden for de seneste 8 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af følgende:

- Type af byggeri, herunder om det er nybyggeri, ombygning, tilbygning, renovering m.v.,

- Ansøgers ydelse, herunder hvilke entrepriser der evt. indgik i ydelsen, f.eks. beton,-, tømrer,- stål,-vandbehandling,- ventilationsentreprise m.fl.,

- Entrepriseform, hoved,- stor,- fag,- totalentreprise,

- Entreprisesum,

- Dato for aflevering (datoen for AB-aflevering),

- Bygherrens navn.

Det bemærkes, at selv om feltet ”Beskrivelse” i ESPD umiddelbart fremstår som et begrænset tekstfelt, kan feltet godt rumme en udførlig beskrivelse af ansøgers reference. Ansøger kan eventuelt udarbejde sine beskrivelser af referencerne i et tekstbehandlingsprogram og kopiere disse ind i de respektive felter i ESPD. Ansøger kan maksimalt aflevere 5 referencer. Såfremt ansøger afleverer mere end 5 referencer ser udbyderen bort fra de referencer udover den femte (5) reference.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til hovedentrepriseaftalens punkt 18 og 19 for en nærmere beskrivelse af arbejds,- uddannelses,- og social klausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, er det ved lov besluttet, at tilbudsgiver bør aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument. ESPD dokumentet udfyldes og afleveres i Byggeweb.

ESPD-dokumentet udfyldes direkte i Byggeweb. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver underskriver eESPD-dokumentet. Tilbudsgivere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom. Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt eESPD-dokument.

Baserer ansøger sin ansøgning på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal spørgsmålet i ESPD, del II.C under fanebladet ”Procedure” om udnyttelse af andre enheders kapacitet besvares ”Ja”.

Baserer ansøger sin ansøgning på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne til bedømmelse af udelukkelse og egnethed i forhold til økonomisk og finansiel formåen, afgives i særskilt ESPD for hver af de disse andre enheder. Baserer ansøger sin ansøgning på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen, skal oplysningerne til bedømmelse af udelukkelse og egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at ansøger/ tilbudsgiveren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136.

ii. at ansøger/tilbudsgiveren ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

iii. at ansøger/tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for ansøgers/tilbudsgivers pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om "selfcleaning" efter udbudslovens § 138.

Ad punkt III.1) Der henvises iøvrigt til prækvalifikationsbetingelserne.

Ad punkt I.1.3) Udbudsmaterialet kan findes på Byggeweb under TN062169A.

Ad punkt I.3) Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 29.1.2020. Henvendelser, som modtages efter 29.1.2020, kan således ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen. Der henvises iøvrigt til prækvalifikationsbetingelserne for en tidsplan for prækvalifikationen.

Ad punkt II.1.5) Den anslåede kontraktværdi er estimeret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020