Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 15449-2019

14/01/2019    S9

Дaния-Копенхаген: Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно равнище — Производство на набори от данни с много висока резолюция за земната покривка/използването на земята за крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018

2019/S 009-015449

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 237-540380)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367220
Факс: +45 33367199
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно равнище — Производство на набори от данни с много висока резолюция за земната покривка/използването на земята за крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018

Референтен номер: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящото обявление за търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва създаването на LCLU карти на крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018. По-специално очакват се следните резултати с данни:

1) LCLU карта на състоянието за 2012 г.;

2) LCLU карта на промяната за 2012—2018 г.;

3) LCLU карта на състоянието за 2018 г.

Тъй като предварително не може да се гарантира достатъчно покритие от набора от данни VHR2012, изпълнителят трябва да извърши оценка, да провери дали напълно е обхваната зоната от интерес от съществуващите изображения VHR2012, които могат да се използват. В зависимост от степента на наличното покритие ЕАОС ще реши дали свързаните LCLU продукти за 2012 г. (състояние и промяна) могат да се осъществят или не. Поради сложността на интересите, директивите и динамиката в природата на крайбрежните зони изпълнителят ще взаимодейства с националните заинтересовани лица по време на целия проект.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/01/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 237-540380

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 25/01/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 01/02/2019
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 25/01/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 01/02/2019
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: