Diensten - 15451-2019

14/01/2019    S9    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Parma: Omzetting en verdere uitwerking van het compendium van plantaardige stoffen

2019/S 009-015451

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-461081)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omzetting en verdere uitwerking van het compendium van plantaardige stoffen

Referentienummer: OC/EFSA/SCER/2018/03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het actualiseren en verder ontwikkelen van EFSA's compendium van plantaardige stoffen als een middel voor openbare gegevens voor de EFSA, belanghebbenden en de gemeenschap voor risicobeoordeling als geheel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461081

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Communicatie
In plaats van:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4127

Te lezen:

Het ontwerp van de rechtstreekse overeenkomst („Annex 3_Draft Direct Contract”) die rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar is op:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4127, is vervangen door „Annex 3_Draft Direct Contract_Corrigendum no.1”.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het ontwerp van de rechtstreekse overeenkomst is bijgewerkt om de veranderingen te weerspiegelen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming op 11.12.2018.