Leveringen - 15861-2020

14/01/2020    S9

Roemenië-Craiova: Dieselbrandstof

2020/S 009-015861

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ R.A. Craiova
Nationaal identificatienummer: RO 7403230
Postadres: Str. Brestei nr. 129A, județ Dolj
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Carmen Andreea Popescu
E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.ro
Telefoon: +40 251411214
Fax: +40 251414205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igcti.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100086286
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare – achiziție carburant auto (benzină fără Pb COR min. 95 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit

Referentienummer: 7403230_2020_PAAPD1114227
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii dar nu mai devreme de 1.4.2020 pana la 31.3.2021).

Denumire produs, cantitate minima – litri; maxima – litri:

— motorina Euro 5: 5 000; 290 000,

— benzina fara Pb COR min. 95: 5 000; 125 000.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 890 250.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ofertantul trebuie sa detina pe intreg teritoriul Romaniei o retea de distributie carburanti cu decontare pe baza cardurilor de credit si minim o statie de distributie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor 3 contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii (dar nu mai devreme de 1.4.2020, pana la 31.3.2021).

— Motorina Euro 5: 5 000; 290 000,

— Benzina fara Pb COR min 95: 5 000; 125 000.

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul primului contract subsecvent (de la data semnarii dar nu mai devreme de 1.4.2020 pana la data de 31.5.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

— Motorina Euro 5: 500; 40 000,

— Benzina fara Pb COR min. 95: 500; 25 000.

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al doilea contract subsecvent (de la data 1.6.2020 pana la data de 30.9.2020) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

— Motorina Euro 5: 2 000; 115 000,

— Benzina fara Pb COR min. 95: 2 000; 45 000.

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent (de la data 1.10.2020 pana la data de 31.3.2021) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

— Motorina Euro 5: 2 500; 135 000,

— Benzina fara Pb COR min. 95: 2 500; 55 000.

Valoarea minima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 45 250,00 RON + TVA. Valoarea maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 1 890 250,00 RON + TVA. Valoarea minima estimata a primului contract subsecvent: 4 525,00 RON + TVA. Valoarea maxima estimata a primului contract subsecvent: 295 250,00 RON + TVA. Valoarea minima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 18 100,00 RON + TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 729 250,00 RON + TVA. Valoarea minima estimata a de-al treilea contract subsecvent: 22 625,00 RON + TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al treilea contract subsecvent: 865 750,00 RON + TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Numar statii alimentare cu carburanti pe baza de carduri pe raza municipiului Craiova. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către ofertantul declarat clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ca urmare a solicitarii autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Note:

— Documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător,

— Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea din procedura;

2.2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform formularului din sectiunea „Formulare”, care se va prezenta o data cu DUAE.

Nota: Dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Cercel Ninel – director general (semnatar documente procedura + contract),

— ec. Uritu Florin Irinel – director economic (semnatar documente procedura, membru de rezerva + contracte),

— ing. Grigorie Marinel Cristian – director tehnic (semnatar contracte, membru de rezerva),

— ing. Filip Aurel (presedinte) si ing. Predan Cristian Marian (membru) – Sector Coloana Auto,

— ec. Capraru Dorin Cristian – Economist Serv. Financiar Contabilitate (membru),

— Vacaru Mirela Simona – Serv. Tehnic – Productie (membru),

— Mladin Radu Daniel – cj. – Birou Juridic (membru),

— Enache Constantin – cj. – Birou Juridic (membru de rezerva),

— ec. Radu Mariana – Serv. Achizitii Publice (membru de rezerva),

— ec. Stefan Alina Serv – Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura) si cj. Popescu Carmen Andreea Serv. Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura – rezerva).

Atenție: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE integrat in cadrul procedurii. Ofertanţii (operator economic individual sau asociere de operatori economici) vor face dovada livrării în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani de produse similare, în valoare cumulata, fara TVA, de cel putin 100 000,00 RON (exclusiv TVA), la nivelul unui/unor contracte. Prin produse similare se va înțelege: produsele care se adresează aceleiași piețe de profil, făcând parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv, etc. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, cerinţa minima privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului. Livrările de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.

Eventuele minimumeisen:

Documentele prin care ofertantii pot indeplini cerința privind experienta similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

— copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,

— certificate de predare primire,

— recomandări,

— procese-verbale de recepție,

— certificate constatatoare,

— alte documente.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ca urmare a solicitării autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele prezentate vor fi insotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru anul 2020 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR în data publicarii anuntului de participare. În conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi alin. (2), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

La etapa finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP. Dupa o evaluare intergrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. A.C. va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte pret [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Ianuarie 2021.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 6 si 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: R.A.A.D.P.F.L. Craiova – Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare
Postadres: Str. Brestei nr. 129A
Plaats: Craiova
Postcode: 200177
Land: Roemenië
E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.ro
Telefoon: +40 251/411214
Fax: +40 251/414205
Internetadres: www.raadpflcraiova.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2020