Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 15939-2020

14/01/2020    S9    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Breda: Telecommunicatienetwerk

2020/S 009-015939

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Breda
Nationaal identificatienummer: 20169706
Postadres: Claudius Prinsenlaan 10
Plaats: Breda
NUTS-code: NL
Postcode: 4811 DJ
Land: Nederland
Contactpersoon: René Brouwers
E-mail: mcm.brouwers@breda.nl
Telefoon: +31 765293895

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.breda.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=139189

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=139189
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Datalijnen voor rioolinstallaties

Referentienummer: 2020/DATA/FK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Offerteaanvraag.

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor datalijnen voor rioolinstallaties.

Gunning van de opdracht aan de inschrijver zal plaatsvinden conform het EMVI-gunningscriterium 'laagste prijs'. Er is voor dit gunningscriterium gekozen, omdat er voor de inschrijvers onvoldoende mogelijkheden zijn om zich van elkaar te onderscheiden op het gebied van kwaliteit.

Beschrijving van de opdracht.

De gemeente heeft momenteel met KPN een KPN One een overeenkomst, waarbinnen beveiligde vaste en mobiele netwerkverbindingen geleverd worden voor installaties van zowel de afdeling Stedelijk Water als voor het Parkeerbedrijf.

Doel van de aanbesteding.

Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een overeenkomst voor een periode van 4 jaar vast met een optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar in totaal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45314000
64227000
71316000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Breda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Communicatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure.

Aanbestedende dienst zal gedurende de aanbestedingsprocedure vertegenwoordigd worden door: dhr. M.C.M. (René) Brouwers, inkoopadviseur bij de gemeente Breda, voor Ondernemers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door opdrachtgever van 3 maal 1 jaar in totaal.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie criteria zoals vermeld in de aanbestedingstukken op Negometrix.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er wordt een overeenkomst afgesloten met een totale looptijd van 7 jaar (inclusief optiejaren). Reden is de complexiteit van de onderhavige opdracht en de bijbehorende investeringen.

Tevens streeft de aanbestedende dienst een langdurige relatie na met de toekomstige opdrachtnemer.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 13:01
Plaats:

Breda

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda, is bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de onderhavige aanbestedingsprocedure. De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de afwijzing van de aanbieding bedraagt twintig (20) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing.

Deze termijn geldt als een vervaltermijn. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aan het adres van de aanbestedende dienst. Het aanhangig maken van een kort geding vindt uitsluitend plaats door betekening door een deurwaarder van de kort gedingdagvaarding ten kantore van aanbestedende dienst, volgens de volgende adressering:

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2020