W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16139-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 009-016139

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Lubicz 25A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stachnik, Barbara Urban, Elżbieta Turek, Tomasz Kusia
E-mail: przetargi@inig.pl
Tel.: +48 124210033
Faks: +48 124303885

Adresy internetowe:

Główny adres: www.inig.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji modułów oprogramowania interpretacyjno-obliczeniowego firmy Schlumberger

Numer referencyjny: DZ 2710-27/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poprzez zakup dożywotnich licencji modułów specjalistycznego oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintenance) na okres 12 miesięcy celem dokonania rozbudowy posiadanej w Instytucie Nafty i Gazu, Państwowym Instytucie Badawczym platformy oprogramowania interpretacyjno-obliczeniowego

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poprzez zakup dożywotnich licencji modułów specjalistycznego oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintenance) na okres 12 miesięcy celem dokonania rozbudowy posiadanej w Instytucie Nafty i Gazu, Państwowym Instytucie Badawczym platformy oprogramowania interpretacyjno-obliczeniowego.

Zamówienie dotyczy:

a) zakupu dożywotnich, niewyłącznych licencji na czas nieokreślony modułów oprogramowania wraz z roczną usługą wsparcia technicznego (maintanance):

— PetroMod 2D Core,

— PetroMod Structural Geology,

— Dynel 2D,

oraz zakupu pakietu usług integracyjno-wdrożeniowych świadczonych przez łączny okres 21 dni roboczych w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy;

b) zakup dożywotnich, niewyłącznych licencji na czas nieokreślony oprogramowania wraz z roczną usługą wsparcia technicznego (maintanance) Petrel Visage Reservoir Geomechanics Simulator Core;

c) reaktywację i aktualizację posiadanego oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego (maintanance):

— Petrel G&G Core,

— Petrel Geomechanics.

Przez „usługę wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintenance)” zamawiający rozumie dostęp do wszelkich aktualizacji oprogramowań oraz usługę pomocy technicznej świadczoną drogą mailową lub telefoniczną.

Termin realizacji:

a. dostawa (zakup dożywotnich, niewyłącznych na czas nieokreślony) licencji oprogramowania do siedziby zamawiającego, w Krakowie przy ul. Lubicz 25A, POLSKA, przeprowadzenie instalacji oraz pierwsze uruchomienie w celu sprawdzenia poprawności działania – w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

b. świadczenie usługi wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintenance) przez okres 12 miesięcy liczone od daty dostawy / zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do przedłużania świadczenia usługi wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintanance) na kolejne lata (okresy) jednak nie dłużej niż na czas do 4 lat.

Dodatkowe warunki:

a. dostarczone przez wykonawcę oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji oraz że posiada prawo do udzielania licencji / sublicencji lub odsprzedaży oprogramowania;

b. wykonawca wskaże na jakim terytorium udzielana jest licencja.

Zgodnie z art. 66 Prawa autorskiego, jeżeli nie zostanie wskazane, o jakie terytorium chodzi, to domniemuje się, że chodzi tylko o terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

c. licencja na oprogramowanie będzie uprawniała zamawiającego do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami korzystania z licencji na oprogramowanie na potrzeby prowadzonej przez niego działalności (komercyjnej i niekomercyjnej).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do przedłużania świadczenia usługi wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintanance) na kolejne lata (okresy) jednak nie dłużej niż na czas do 4 lat.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poprzez zakup dożywotnich licencji modułów specjalistycznego oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego w języku polskim lub angielskim (maintenance) na okres 12 miesięcy celem dokonania rozbudowy posiadanej w Instytucie Nafty i Gazu, Państwowym Instytucie Badawczym platformy oprogramowania interpretacyjno-obliczeniowego.

Zleceniodawcy Instytutu, działający w sektorze naftowym, wymagają dostarczenia i prezentacji wyników prac interpretacyjno-obliczeniowych z zakresu poszukiwania i eksploatacji złóż w formie projektów programów Petrel, Eclipse, PetroMod, będących najpopularniejszym standardem w polskim i światowym przemyśle naftowym. Programy te stanowią fragmenty platformy firmy Schlumberger.

W stawianych przez zleceniodawców warunkach realizacji prac i usług badawczych jest posiadanie przez Instytut komercyjnych licencji oprogramowania firmy Schlumberger.

Wobec powyższego istnieje konieczność zakupu, wymaganych przez zleceniodawców programów, których autorem, licencjodawcą i jedynym dystrybutorem jest firma Schlumberger.

Wskazane programy umożliwiają pracę w ramach jednorodnej platformy interpretacyjno-obliczeniowej zapewniającej pełną kompatybilność wyników uzyskiwanych w ramach każdej z aplikacji wchodzących w jej skład, co umożliwia zintegrowane zespołowe działanie (przed wszystkim w relacji zleceniodawca–zleceniobiorca) polegające na rozwiązywaniu podejmowanych problemów interpretacyjnych i prognostycznych poprzez pracę interdyscyplinarnych zespołów (geologów, geofizyków, petrofizyków, sedymentologów, inżynierów złożowych, geochemików, ekonomistów i innych) działających na wspólnej platformie informatycznej (bazodanowej i softwarowej).

Zleceniodawcy Instytutu posiadają licencje wskazanego oprogramowania firmy Schlumberger i pracują na wskazanych programach. W ramach działań jednego z głównych klientów Instytutu powstał innowacyjny projekt w ramach którego implementowane, integrowane i przetwarzane są dane o głównych eksploatowanych obiektach złożowych w formacie projektu Petrel firmy Schlumberger. Efektem tych prac są projekty przemysłowe zmierzające do maksymalizacji i ekonomicznej optymalizacji sczerpania złóż ropy i gazu.

Użycie aplikacji niebędących częściami składowymi platformy Schlumberger skutkowało by ryzykiem braku kompatybilności wyników i koniecznością posługiwania się czasochłonną oraz kosztochłonną procedurą konwersji wyników do formatów uniwersalnych. Jednocześnie nie można zapewnić pełnego powodzenia tego typu działań. W praktyce mogłoby to skutkować podejmowaniem błędnych i skutkujących wysokimi wydatkami decyzji inwestycyjnych wyboru lokalizacji otworów eksploatacyjnych.

Poza zakupem nowych licencji modułów oprogramowania Instytut w ramach przedmiotowego zamówienia dokonuje reaktywacji i aktualizacji posiadanych już modułów oprogramowania firmy Schlumberger. Firma Schlumberger jest jedynym podmiotem mogącym świadczyć taką usługę z uwagi na posiadanie wyłącznych praw majątkowych i autorskich licencji, które podlegać będą reaktywacji i aktualizacji.

Wobec powyższych argumentów zamawiający wyczerpał przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-586536
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Schlumberger Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 68
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-014
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 454 288.40 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI, rozdział 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020