W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16165-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Komputery osobiste

2020/S 009-016165

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Strachota-Osiński
E-mail: anna.radzik@mazovia.pl
Tel.: +48 225979041
Faks: +48 225979043

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mazovia.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny: OR-D-IV.ZP.D.272.63.2019.AR
II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w części I–VII. Przedmiot zamówienia obejmuje: zestawy komputerowe z oprogramowaniem; notebooki z oprogramowaniem; drukarki kolorowe formatu A4; drukarki cz/b formatu A4; drukarki cz/b formatu A3; drukarki kolorowe formatu A3; drukarka cz/b igłowa formatu A4; drukarka do etykiet; skanery formatu A4; skanery biblioteczne; Serwer typ 1.2 z oprogramowaniem; serwer typ 1.3 z oprogramowaniem; serwer typ 1.4 z oprogramowaniem; serwer typ 1.5 z oprogramowaniem; serwer typ 1.6 z oprogramowaniem; macierz dyskowa typ 1.1 oraz oprogramowanie dodatkowe do komputerów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 200 325.63 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WSJO – sprzęt komputerowy

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
51600000
72265000
30231300
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
II.2.4)Opis zamówienia:

— zestaw komputerowy z oprogramowaniem 612 szt.,

— zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem 1 szt.,

— zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem 2 szt.,

— notebook z oprogramowaniem 121 szt.,

— równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y 462 lic.,

— licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 736 lic.,

— równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic OPEN License No Level 234 lic.,

— równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 234 lic.,

— zainstalowane oprogramowanie równoważne do Office Standard 2019 PL lic. MOLP 184 lic.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta certyfikatu Epeat Gold dla monitorów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

— zestaw komputerowy z oprogramowaniem 112 szt.,

— notebook z oprogramowaniem 7 szt.,

— równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y 112 szt.,

— licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit 112 szt.,

— równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic OPEN License No Level 15 szt.,

— równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level 15 szt.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: w przypadku części V zamówienia: 95 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-334662
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

WSJO – sprzęt komputerowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Decsoft S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 179
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 02-222
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 759 983.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Usługi serwisowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. z sekcji III.1.1.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

6) oświadczenia własne wykonawcy.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca złoży wypełniony i podpisany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 7, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 w sekcji III.1.1 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020