Tjenesteydelser - 16175-2017

17/01/2017    S11

Danmark-København: Ingeniørvirksomhed

2017/S 011-016175

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hofor A/S
CVR-nummer: 1007 3022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Albæk Fanth
E-mail: raadgiverydelser@hofor.dk
Telefon: +45 33953395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: distribution af gas, varme og vand, bortledning af spildevand og produktion af el og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgiverydelser 2017+.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rådgivning indenfor fagdisciplinerne arkitektarbejder, landinspektørarbejder og ingeniørarbejder i forbindelse med Hofors aktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og energiproduktion.

Udbuddet er opdelt i 6 kompetenceområder (vand, spildevand, varme/gas/køl, vind, kraftvarme, alle forsyninger) bestående af i alt 15 delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 598 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 14
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Ansøger kan søge om prækvalifikation på den eller de delaftaler, som ansøger finder relevante og hvor ansøger opfylder mindstekravene. For delaftale 11 og 12 gælder, at ansøger kun har mulighed for at søge om prækvalifikation eller være underleverandør til enten delaftale 11 eller delaftale 12.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1, Vandrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter vandrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. Hofors mangeartede produktions- og vanddistributionsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for ledningsomlægninger, bygværker, vandværker, kildepladser samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Risiko kortlægning i forhold til DDS dokumenteret drikkevands sikkerhed

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor vandforsyning herunder ledningsarbejder, kildepladser, vandværker etc.

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

— Udførelse af grundvandskemiske vurderinger (både naturlige og miljøfremmende stoffer).

— Udførelse af vandboringer, geotekniske boringer og grundvandsænkning.

— Udførelse af borehulslogging inkl. databearbejdning og tolkning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2, Spildevandsrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter spildevandsrådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. Hofors mangeartede spildevandsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for ledningsomlægninger, bygværker, betonbassiner, mindre og større pumpestationer samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Projektudvikling af medfinansieringsklimaprojekter, herunder håndtering af mange interessenter

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor spildevandsforsyning herunder ledningsarbejder, pumpestationer etc.

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. hydrauliske beregninger og modelarbejder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. hydrauliske beregninger og modelarbejder ifm. Hofors mangeartede spildevandsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være analyse- og modelarbejde, herunder:

— Udarbejdelse af hydrauliske beregninger og modelarbejde for spildevands- og vandledningsveje.

— Tilretning af modeller og opstilling af scenarier i modeller.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4, Varme/gas/køl rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter varme/gas/køl rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. Hofors mange artet varme-, gas- og fjernkølingsaktiviteter.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, trykstødsanalyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Support til Business Case beregninger og prisoverslag i forbindelse med analyseprojekter

— Projektforslag (produktionsanlæg og nye netforbindelser) i forbindelse med myndighedsbehandling

— Projektudvikling og projektskitser

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for nye ledninger, ledningsomlægninger, bygværker, pumpestationer samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor varme-, gasforsyning og fjernkøling

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5, Vindrådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. Hofor vinds mangeartede aktiviteter i udvikling, projektering, opførsel og drift af vindmølleparker

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling, koncept design og udvikling etc.

— Deltagelse i due diligence

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af konceptstudier, basis designs, design basis og detailprojektering

— Input til myndighedsansøgninger og ved behandling

— Udarbejdelse af hydrauliske, geotekniske og strukturelle beregninger. Beregninger for ledninger, transformere LW og MW, Scada og nettilslutning. Vindproduktionsberegninger, interface management, dynamiske lastberegninger, katodiske beskyttelsessystemer, udarbejdelse af drift og vedligeholdelses systemer og planer

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor udvikling af havvindmølleparker

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. Hofors mangeartede kraftvarmeaktiviteter indenfor kedelanlæg, fyringsanlæg, bulk håndteringsanlæg, denox, desox, el- og posefiltre, turbiner, varmevekslere, røranlæg, ventiler, pumper, mindre ombygninger af maskiner, elanlæg etc.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— 3D CAD assistance

— SRO håndtering herunder SCADA, PLC og kodning

— Myndighedsbehandling

— Kemiassistance, f.eks. DENOX, vandkvalitet, brændselsanalyser og certificeringer etc.

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor kraftvarmeområdet

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgiver

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 142 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. elanlæg

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 7 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. el-anlæg.

Typiske opgaver vil omhandle nettilslutning, transformere, generatorer og hjælpeanlæg, magnetisering, anlægsbeskyttelse, motorer, frekvensomformere, højspændingsanlæg, lavspændingsanlæg, UPS, batterianlæg, ABA, bygningsinstallationer, udendørsbelysning, tavlebygning/ændringer, herunder:

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere.

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8, Kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. drift og udvikling af TURABS

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 8 omfatter kraftvarmerådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. TURABS.

Typiske opgaver vil omhandle optimering og vedligeholdelse af TURABS, herunder:

— Bygherrerådgivning i tolkning af data og udvikling af system.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 9, Rådgivning med overvægt af arkitektarbejde

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 9 omfatter rådgivning med overvægt af arkitektarbejde ifm. Hofors mangeartede forsyningsaktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og kraftvarme.

Typiske opgaver vil være skitseprojekter til brug for myndighedsbehandling, input til lokalplansarbejde m.m., design af konstruktioner og byggesagsbehandling samt arbejde indenfor landskabsarkitektur.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 10, Rådgivning med overvægt af landinspektørarbejde

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
71355000 Opmålingstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 10 omfatter rådgivning med overvægt af landinspektørarbejde ifm. Hofors mangeartede forsyningsaktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og kraftvarme.

Typiske opgaver vil være tinglysning, screening af matrikeldata, matrikulært arbejde samt i mindre omfang indmåling og afsætning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 11, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71350000 Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 11 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. aktiviteter der omfatter mere end et kompetenceområde (f.eks. anlægsprojekter hvor flere forsyningsarter etableres eller renoveres samtidig i en gade) eller tunnelering og skaktopbygning eller større byggeri.

Typiske opgaver vil være projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, VVM, miljøundersøgelser, hydrauliske undersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn af såvel mindre som større »egne« projekter

— Tværfaglig koordinering og projektledelse

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt.

— Myndighedsbehandling

— Udarbejdelse af hydrauliske og statiske beregninger for nye ledninger, ledningsomlægninger, bygværker, pumpestationer, vandværker, kildepladser samt bygningskonstruktioner af beton og/eller stål, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor vand-, spildevand-, varme-, gasforsyning, fjernkøling, vind, kraftvarme, tunnelering og skaktopbygning og større byggeri

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 136 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For delaftale 11 og 12 gælder, at ansøger kun har mulighed for at søge om prækvalifikation eller være underleverandør til enten »delaftale 11, rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder« eller »delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre byggeri«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. mindre byggeri

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 12 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre nybyggeri samt om- og tilbygninger med et rådgiverhonorar optil 300 000 DKK.

Typiske opgaver vil være analyse, projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggeledelse, herunder:

— Udarbejdelse af analyser og projektskitser etc.

— Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning gennem alle faser

— Byggeledelse herunder tilsyn med mindre projekter

— Projektering, herunder udarbejdelse af forprojekt og detailprojekt

— Byggesagsbehandling

— Udarbejdelse af statiske beregninger for bygningskonstruktioner, klimaskærm etc.

— Udbud af tjenesteydelser, varekøb og entrepriser som kræver teknisk viden indenfor byggeri

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere

— Bistand i kontraheringsfasen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For delaftale 11 og 12 gælder, at ansøger kun har mulighed for at søge om prækvalifikation eller være underleverandør til enten »delaftale 11, rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder« eller »delaftale 12, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. mindre byggeri«.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 13, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. SRO

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
42961200 Scada eller tilsvarende system
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 13 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. SRO.

Typiske opgaver vil være procesregulering, systemopbygning, projektering og instrumentering ifm. nye anlæg og vedligehold herunder:

— Bygherrerådgivning ifm. nye anlæg og vedligehold af Hofors SCADA systemer, herunder udarbejdelse af ændrings- og optimeringsforslag. Opgaverne kan spænde fra ad hoc-opgaver til gennemgående bygherrerådgivning

— Vedligehold af PLC'er

— Kodning, herunder udvikling, i HOFORs eksisterende SCADA systemer og PLC'er, med udgangspunkt i Hofors standarder

— Kvalitetssikring af udført arbejde, eget såvel som andre rådgivere.

— Udarbejdelse af kravspecifikationer ved udbud, hvor teknisk viden indenfor SRO-området er påkrævet.

— Periodevis udlån af konsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor byggeledelse/tilsyn, projektledelse, projektering etc. hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 14, Rådgivning med overvægt af ingeniørarbejde ifm. energianalyser

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71620000 Analyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 14 omfatter rådgivning med overvægt af ingeniørarbejder ifm. forprojekter og udviklingsprojekter.

Typiske opgaver vil være teknisk/økonomiske analyser rettet mod udvikling af Hofors forsyningsnet eller varmeproduktion herunder:

— Tekniske og økonomiske analyser af energisystemer og fjernvarmesystemer

— Tekniske og økonomiske analyser af produktionsanlæg til varmeproduktion (eksempelvis kraftvarmeanlæg, kedelanlæg etc)

— Teknisk/økonomisk analyse af systemer med varmepumper

— Teknisk/økonomisk analyser af ledningssystemer og komponenter i disse (varmevekslere, spædevandanlæg, trykholdesystemer, reguleringsorganer m.v.)

— Tekniske og økonomiske analyser af anlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra industrier o.l.

— Support til analyser af rammebetingelser for varmeproducerende anlæg i fjernvarmesystemer, herunder lovgivning og afgiftsmæssige forhold

— Support til Business Case beregninger

— Support til systemsimuleringer af varme og elnet

— Support på hydrauliske simuleringer af fjernvarmenet

— Udarbejdelse af analyser, net modellering, trykstødsanalyser, VVM, miljøundersøgelser, projektudvikling og projektskitser etc.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 15, Udbudsrådgivning

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
79418000 Rådgivning vedrørende indkøb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 15 omfatter udbudsrådgivning. Rådgivningen foregår med sædvanlig ansvarsfordeling jf. ABR 89 pkt. 1.2.1.

Typiske opgaver vil være udbud af tjenesteydelser, varekøb og bygge- og anlægsopgaver, herunder:

— Udarbejdelse af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder etc.

— Periodevis udlån af udbudskonsulenter som »in-house« konsulent med opgaver indenfor udbudsrådgivning hos Hofor.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 7 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 og 14 samt flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger på delaftale 8, 9, 10, 12 og 15, vil Hofor foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Hofor vil på baggrund af referencelisterne for hver delaftale udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 218-396783
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/02/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2019-2021.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1.

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens § 7 stk.1. (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2017