W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16191-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 009-016191

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132-136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Jagielska
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.coi.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyzacja i teleinformatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (8 części)

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.20.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania w podziale na części:

— część I: dostawa oprogramowania Atlassian lub równoważnego,

— część II: dostawa oprogramowania Vmware lub równoważnego,

— cześć III: dostawa oprogramowania Red Hat lub równoważnego,

— część IV: dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego,

— część V: dostawa aplikacji narzędziowych,

— część VI: dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego,

— część VII: dostawa urządzeń sieciowych,

— część VIII: dostawa sprzętu serwerowego wraz z okablowaniem.

Szczegółowo opisane w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 675 329.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: dostawa oprogramowania Atlassian lub równoważnego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania Atlassian lub równoważnego. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, w danej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II SIWZ, załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty. Termin wsparcia technicznego wynosi 24 miesiące.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: dostawa oprogramowania Vmware lub równoważnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania Vmware lub równoważnego. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, w danej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II SIWZ, załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty.Termin wsparcia technicznego wynosi 24 miesiące.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV: dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, w danej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II SIWZ, załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty. Termin wsparcia technicznego wynosi 24 miesiące.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V: dostawa aplikacji narzędziowych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa aplikacji narzędziowych. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, w danej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II SIWZ, załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego z osobna, wystawioną przez producenta każdego rodzaju oferowanego oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty.Termin wsparcia technicznego wynosi 24 miesiące.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII: dostawa urządzeń sieciowych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń sieciowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty. Termin gwarancji i wsparcia technicznego wynosi 60 miesięcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII: dostawa sprzętu serwerowego wraz z okablowaniem

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
30234500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PLZ
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu serwerowego wraz z okablowanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty. Termin gwarancji i wsparcia technicznego wynosi 60 miesięcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 144-354216
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część I: dostawa oprogramowania Atlassian lub równoważnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deviniti Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 933044506
Adres pocztowy: Sudecka 153
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 53-128
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 157.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 286.47 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część II: dostawa oprogramowania Vmware lub równoważnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eskom IT Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 141946570
Adres pocztowy: Puławska 543
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PLZZZ
Kod pocztowy: 02-844
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 213 206.92 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 175 903.29 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 4
Nazwa:

Część IV: dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koma Nord Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 190471769
Adres pocztowy: Łużycka 2
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL634
Kod pocztowy: 81-537
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 81 634.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 292.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 5
Nazwa:

Część V: dostawa aplikacji narzędziowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AnySoft.PL Rejestracja Oprogramowania Piotr Małecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 140332363
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 24/9
Miejscowość: Milanówek
Kod NUTS: PLZZZ
Kod pocztowy: 05-822
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 992.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 7
Nazwa:

Część VII: dostawa urządzeń sieciowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: COMP S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 012499190
Adres pocztowy: Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PLZ
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 726 479.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 120 588.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 8
Nazwa:

Część VIII: dostawa sprzętu serwerowego wraz z okablowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Advatech Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 931185361
Adres pocztowy: Klecińska 123
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 54-413
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cloudware Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142484723
Adres pocztowy: Pory 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PLZ
Kod pocztowy: 02-757
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 419 120.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 189 460.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zakup sprzętu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020