Dostawy - 16437-2014

Wyświetl widok skrócony

17/01/2014    S12

Polska-Sanniki: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2014/S 012-016437

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Artystczne im. F. Chopina w Sannikach
Adres pocztowy: ul. Warszawska 142
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MBJ Corporation Sp. z o.o. Inwestor Zastępczy, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
E-mail: biuro@mbjcorp.pl
Tel.: +48 228681804
Faks: +48 228463799

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ecasanniki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samorządowa Instytucja Kultury
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół Pałacowo - Parkowy im. F. Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142; 09-540 Sanniki.

Kod NUTS PL121 Ciechanowsko-płocki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
Część I – Meble i okładziny grzejników i ścian;
Część II – Wyroby techniczne i inne akcesoria ( narzędzia, szafy pancerne, sprzęt AGD, akcesoria łazienkowe, oświetlenie, ceramika itp.);
Część III - Elektronika i multimedia;
Część IV – Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, 39100000 Meble, 44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane, 30200000 Urządzenia komputerowe, 92521220 Usługi ochrony eksponatów

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
Część I – Meble i okładziny grzejników i ścian;
Część II – Wyroby techniczne i inne akcesoria ( narzędzia, szafy pancerne, sprzęt AGD, akcesoria łazienkowe, oświetlenie, ceramika itp.);
Część III - Elektronika i multimedia;
Część IV – Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 838 153,50 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Meble i okładziny grzejników i ścian
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Część I - Meble i okładziny grzejników i ścian
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wystroju wnętrz w szczególności wyposażenia meblowego wraz z montażem i instalacją w Zespole Pałacowo – Parkowym im. F. Chopina w Sannikach.
2) W zakresie elementów wyposażenia meblowego oraz okładzin grzejników i ścian w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— boazeria na głównej klatce schodowej wraz z oświetleniem LED;
— wydzielenie pomieszczeń sanitarnych elementem stolarskim, meblowym;
— drewniana obudowa grzejników, klimatyzatorów;
— meble hotelowe: łóżka, szafki nocne, zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
— meble biurowe; krzesła, biurka, komody i zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
— meble wystawiennicze: gabloty, panele, listwy wystawiennicze, miękkie siedziska;
— meble oryginalne historyczne lub wykonywane na zamówienie kopie antyków wskazanych jako referencyjne,
— meble biblioteczne: zabudowy meblowe ścienne na wymiar, miękkie siedziska;
— meble specjalistyczne stosowane w gastronomii;
— meble pomocnicze do przechowywania;
— meble do cz. reprezentacyjnej – wygodne fotele, stoliki;
— zabudowy grzejników – elementy zabudowy drewnianej;
— elementy identyfikacji wizualnej;
— elementy pomocnicze: wieszaki na ubrania;
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej na wyposażenie obiektu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39100000 Meble

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wystroju wnętrz w szczególności wyposażenia meblowego wraz z montażem i instalacją w Zespole Pałacowo – Parkowym im. F. Chopina w Sannikach.
W zakresie elementów wyposażenia meblowego oraz okładzin grzejników i ścian w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— boazeria na głównej klatce schodowej wraz z oświetleniem LED;
— wydzielenie pomieszczeń sanitarnych elementem stolarskim, meblowym;
— drewniana obudowa grzejników, klimatyzatorów;
— meble hotelowe: łóżka, szafki nocne, zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
— meble biurowe; krzesła, biurka, komody i zabudowy meblowe ścienne na wymiar,
— meble wystawiennicze: gabloty, panele, listwy wystawiennicze, miękkie siedziska
— meble oryginalne historyczne lub wykonywane na zamówienie kopie antyków wskazanych jako referencyjne,
— meble biblioteczne: zabudowy meblowe ścienne na wymiar, miękkie siedziska;
— meble specjalistyczne stosowane w gastronomii;
— meble pomocnicze do przechowywania;
— meble do cz. reprezentacyjnej – wygodne fotele, stoliki;
— zabudowy grzejników – elementy zabudowy drewnianej;
— elementy identyfikacji wizualnej;
— elementy pomocnicze: wieszaki na ubrania;
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej na wyposażenie obiektu.
Planowane zestawienie ilościowe oraz parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia obejmującego tą część zamówienia zostały określone w Załączniku nr 8 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 882 520,16 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.
Część nr: 2 Nazwa: Wyroby techniczne i inne akcesoria
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów tekstylnych, technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Część II - Wyroby techniczne i inne akcesoria
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia wnętrz w szczególności tzw. wyrobów technicznych i innych akcesoriów m.in.: narzędzi, szaf pancernych, sprzętu AGD, akcesoriów łazienkowych, oświetlenia, ceramiki itp. dla Zespołu Pałacowo -Parkowego im. F. Chopina w Sannikach.
2) W zakresie wyrobów technicznych w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— elementy wyposażenia w toaletach: wieszaki na ręczniki, uchwyt na kubek, uchwyt na mydło, uchwyt i szczotka toaletowa, uchwyt na papier; kosz na śmieci,
— blat umywalkowy w toaletach ogólnodostępnych, umywalka,
— oprawy ruchome: lampy stolikowe, lampy stojące,
— donice wraz z zielenią wewnętrzną,
— ceramika,
— tzw. mały sprzęt AGD (czajnik bezprzewodowy, zmywarka),
— szafy pancerne,
— narzędzia,
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej na wyposażenie obiektu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia wnętrz w szczególności tzw. wyrobów technicznych i innych akcesoriów m.in.: narzędzi, szaf pancernych, sprzętu AGD, akcesoriów łazienkowych, oświetlenia, ceramiki itp. dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. F. Chopina w Sannikach
W zakresie wyrobów technicznych w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— elementy wyposażenia w toaletach: wieszaki na ręczniki, uchwyt na kubek, uchwyt na mydło, uchwyt i szczotka toaletowa, uchwyt na papier; kosz na śmieci,
— blat umywalkowy w toaletach ogólnodostępnych, umywalka,
— oprawy ruchome: lampy stolikowe, lampy stojące,
— donice wraz z zielenią wewnętrzną,
— ceramika,
— tzw. mały sprzęt AGD (czajnik bezprzewodowy, zmywarka),
— szafy pancerne,
— narzędzia,
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej na wyposażenie obiektu.
Planowane zestawienie ilościowe oraz parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia obejmującego tą część zamówienia zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 354 307,75 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.
Część nr: 3 Nazwa: Elektronika i multimedia
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Część III - Elektronika i Multimedia
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych przeznaczonych dla Zespołu Pałacowo – Parkowego im. F. Chopina w Sannikach.
2) W zakresie urządzeń elektronicznych i multimedialnych w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— komputery stacjonarne;
— komputery przenośne;
— notebook;
— macierz dyskowa;
— drukarka laserowa;
— telewizor LCD;
— radiobudzik, radioodtwarzacz;
— niszczarka do dokumentów;
— telefony;
— projektor multimedialny;
— zestaw nagłośnienia;
— stół interaktywny;
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30200000 Urządzenia komputerowe

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”
Część III - Elektronika i Multimedia
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych przeznaczonych dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. F. Chopina w Sannikach
2) W zakresie urządzeń elektronicznych i multimedialnych w tej części zamówienia znajdują się m.in. następujące elementy:
— komputery stacjonarne;
— komputery przenośne;
— notebook;
— macierz dyskowa;
— drukarka laserowa;
— telewizor LCD;
— radiobudzik, radioodtwarzacz;
— niszczarka do dokumentów;
— telefony;
— projektor multimedialny;
— zestaw nagłośnienia;
— stół interaktywny;
— pozostałe ujęte w dokumentacji przetargowej.
Planowane zestawienie ilościowe oraz parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia obejmującego tą część zamówienia zostały określone w Załączniku nr 10 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 465 365,59 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.
Część nr: 4 Nazwa: Zasoby Zamawiajcego przeznaczone do konserwacji
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki i multimediów, wyrobów tekstylnych, technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.
Część IV - Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
1) Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polegające na wykonaniu konserwacji, zgodnie ze sztuka konserwatorską elementów wyposażenia ruchomego wnętrz będącego w posiadaniu Zamawiającego – Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach , które stanowić będzie element wyposażenia w Zespole Pałacowym im. F. Chopina w Sannikach.
2) Celem tych prac jest powstrzymanie procesów destrukcji obiektów oraz przywrócenie im walorów estetycznych i użytkowych.
3) W zakresie elementów przeznaczonych do konserwacji/ renowacji znajdują są m. in. następujące elementy:
— meble typu kanapy, krzesła, fotele, stoły, serwantki;
— obrazy i grafiki;
— rzeźby i płaskorzeźby;
— żyrandole;
— pozostałe obiekty;
— fortepian.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

92521220 Usługi ochrony eksponatów

3)Wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polegające na wykonaniu konserwacji, zgodnie ze sztuka konserwatorską elementów wyposażenia ruchomego wnętrz będącego w posiadaniu Zamawiającego – Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach , które stanowić będzie element wyposażenia w Zespole Pałacowym im. F. Chopina w Sannikach.
Celem tych prac jest powstrzymanie procesów destrukcji obiektów oraz przywrócenie im walorów estetycznych i użytkowych.
W zakresie elementów przeznaczonych do konserwacji/ renowacji znajdują są m. in. następujące elementy:
— meble typu kanapy, krzesła, fotele, stoły, serwantki;
— obrazy i grafiki;
— rzeźby i płaskorzeźby;
— żyrandole;
— pozostałe obiekty;
— fortepian.
Planowane zestawienie ilościowe elementów przeznaczonych do konserwacji, którym objęta jest ta część zamówienia określa Załącznik nr 11 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 135 960 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy z Wykonawców zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę (w składanej części) wadium w wysokości:
Dla. Części I : 18 000, 00 PLN (osiemnaście tyś. zł)
Dla Części II: 8 000,00 PLN (osiem tyś. zł)
Dla Części III: 10 000,00 PLN (dziesięć tyś. zł)
Dla. Części IV: 3 000,00 PLN (trzy tys. zł)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy dla każdej z części zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (jego części) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków (dokumenty towarzyszące wymagane od Wykonawcy, muszą być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub każdego wspólnika spółki cywilnej, chyba że, ocena warunków udziału konsorcjum lub społki cywilnej odbywa się na zasadzie sumy potencjałów) oraz dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedyńczego Wykonawcy dyskfalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). Ponadto Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo musi byc podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zagodność z oryginałem musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łacznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców ( tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w tresci dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń będzie badał czy dokumenty te potwierdzją wymóg spełnienia określonego przez Zamawiajcego warunku postawionego w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek ten zostanie uznany za niespełniony i skutkowac będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Wykonawcy ubiegający sie o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - oświadczenie zgodne z treścią art. 26 ust 2 pkt. 5), którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Lista grupy kapitałowej
4. aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.
a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia w/w dokumentów zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy zagraniczni:
I. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:
1) pkt. 2, 4, 5, 6b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt 6a i 6c składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
III. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 1) a i c oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 1) b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
IV. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
V. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. oświadczenia o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeden dokument); każdy Wykonawca osobno (tyle oświadczeń ilu konsorcjantów) lub Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden dokument)
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, tj. zdolnościami finansowymi, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia . Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów/dowodów z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Dokumenty /dowody powinny w sposób jednoznaczny wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. wymaga się wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego tego podmiotu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku Wykonawców występujacych wspólnie ww. dokumenty składa ten z wykonawców składający ofertę wspólną , który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dot. Części I – Meble i okładziny grzejników i ścian
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300 000,00 PLN;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN;
dot. Części II – Wyroby techniczne i inne akcesoria
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 150 000,00 PLN;
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN;
dot. Części III – Elektronika i multimedia
e) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200 000,00 PLN;
f) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 400 000,00 PLN;
dot. Części IV – Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
g) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 60 000,00 PLN;
h) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 120 000,00 PLN;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeden dokument); każdy Wykonawca osobno (tyle oświadczeń ilu konsorcjantów) lub Pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeden dokument)
2. wykaz wykonanych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz wykonanych dostaw
Uwaga:
a) w wykazie należy wymienić zadania potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego przez Zamawiającego w SIWZ
b) w rubryce „przedmiot” dla zadania należy wskazać rodzaj wyposażenia,
c) dla dostaw wymienionych w wykazie należy załączyć dowód, że te dostawy zostały wykonane należycie
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1).
3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie , o którym mowa w niniejszym pkt. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którym mowa powyżej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów/dowodów z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Dokumenty /dowody powinny w sposób jednoznaczny wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw/ usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – poprzez dopisanie stosownego oświadczenia do wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, tj. osobą niezbędną do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów/dowodów z których w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Dokumenty /dowody powinny w sposób jednoznaczny wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp., polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. wymaga się wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 i 3 dotyczących tych podmiotów.
Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku Wykonawców występujacy wspólnie, Wykonawcy składają jeden wspolny wykaz zrealizaownych dostaw (załącznik nr 4 o SIWZ) oraz jeden wspólny w zakresie osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia (załacznik nr 5 do SIWZ) dla poszczególnych części zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia :
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
dot. Części I - Meble i okładziny grzejników i ścian
a) jedno zamówienie obejmujące wykonanie dostawy elementów wyposażenia wnętrz wraz z montażem o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości dostawy minimum 200 000,00 PLN brutto
dot. Części II – Wyroby techniczne i inne akcesoria
b) jedno zamówienia obejmujące wykonanie dostawy elementów wyposażenia wnętrz wraz z montażem o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości dostawy minimum 40 000,00 PLN brutto
dot. Części III – Elektronika i multimedia
c) jedną dostawę wyposażenia elektronicznego i multimedialnego wraz z montażem, instalacją, konfiguracją, oprogramowaniem odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości dostawy minimum 150 000 ,00 PLN brutto
dot. Części IV – Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
d) jedno zamówienie obejmujące wykonanie konserwacji elementów ruchomych wyposażenia wnętrz odpowiadających swoim rodzajem usługom konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości usługi minimum 30 000,00 PLN brutto
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobą/osobami:
dot. Części I - Meble i okładziny grzejników i ścian
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań w stosunku do Wykonawców
Dot. Części II – Wyroby techniczne i inne akcesoria
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań w stosunku do Wykonawców
dot. Części III – Elektronika i multimedia
Kierownika/Koordynatora dostaw elektronicznych minimalne wymagania
posiadającego uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności; posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora dostaw lub równoważnego stanowiska dla co najmniej jednego zadania obejmującego zakup, dostawę, montaż, konfiguracje, szkolenie i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych i multimedialnych
Kierownika robót elektrycznych
Posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy budowie i montażu urządzeń i instalacji zasilających wewnętrznych, sieci logicznych, komputerowych lub teletechnicznych bądź równoważnego stanowiska przy realizacji robót, charakterem i zakresem odpowiadające przedmiotowemu zamówieniu.
Dot. Części IV – Zasoby Zamawiającego przeznaczone do konserwacji
Kierownika prac konserwatorskich
legitymującym się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz posiadająca min. 12 – miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora prac konserwatorskich dla co najmniej jednego zadania obejmującego konserwację elementów wyposażenia
Specjalistą konserwacji fortepianów
legitymującym się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka oraz posiadająca min. 12 – miesięczną praktykę zawodową w zakresie montażu lub konserwacji fortepianów lub instrumentów równoważnych
lub
legitymującym się Dyplomem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej technika lub czeladnika lub mistrza w zawodzie stroiciel lub korektor lub budowniczy fortepianów i pianin oraz posiadający min. 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji fortepianów lub instrumentów równoważnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ECA/3410/1/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 143-248663 z dnia 27.7.2013

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 55-090379 z dnia 19.3.2013

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 198-325535 z dnia 13.10.2012

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2014 - 11:15

Miejscowość:

MBJ Corporation Sp. z o.o. - Inwestor Zastępczy, ul. Sabały 60, lok. 10 (III piętro), 02-174 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Działanie 6.1 Kultura.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiązych nie wiecej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587780
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo w terminie 15 dni - jeśli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamowienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587780
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2014