W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 16487-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 009-016487

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
Adres pocztowy: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 91-348
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Brewka
E-mail: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl
Tel.: +48 4263145871
Faks: +48 4263145573

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imp.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: www.imp.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawczo-naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznego

Numer referencyjny: AZAPUZA/74/19/PN
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, fabrycznie nowego systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznego w skład którego wchodzą:

a) system chromatograficzny;

b) pompa gradientowa;

c) automatyczny podajnik próbek (autosampler);

d) piec do kolumn;

e) detektor absorpcyjny UV-VIS dwufalowy;

f) detektor fluorescencyjny;

g) oprogramowanie;

h) system do kolekcjonowania frakcji;

i) system do oczyszczania próbek.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 242 797.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30200000
48151000
51430000
79632000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, fabrycznie nowego systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznego w skład którego wchodzą:

a) system chromatograficzny;

b) pompa gradientowa;

c) automatyczny podajnik próbek (autosampler);

d) piec do kolumn;

e) detektor absorpcyjny UV-VIS dwufalowy;

f) detektor fluorescencyjny;

g) oprogramowanie;

h) system do kolekcjonowania frakcji;

i) system do oczyszczania próbek.

Funkcje dodatkowe:

— możliwość podłączenia termostatu kolumn z aktywnym pre-heaterem,

— możliwość rejestracji widma UV przy użyciu standardowej kuwety 10 mm,

— zawór zwiększający możliwość wyboru rodzaju solwentu sterowany cyfrowo przez komputer do minimum 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość podłączenia termostatu kolumn z aktywnym pre-heaterem / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rejestracji widma przy użyciu standardowej kuwety 10 mm / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zawór zwiększający możliwość wyboru rodzaju solwentu sterowany cyfrowo przez komputer do minimum 8 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 218-534473
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup i dostawa systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Waters Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wybrzeże Gdyńskie 6B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-531
Państwo: Polska
E-mail: orders_poland@waters.com
Tel.: +48 221015909
Faks: +48 221015909

Adres internetowy: www.waters.com

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 246 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 242 797.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. od 179 do 189. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020