Lucrări - 16539-2017

17/01/2017    S11    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie

2017/S 011-016539

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: ing. Crenguta Oprea
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract de executie lucrari de remediere la fatada cladirii Incuboxx – Timisoara, calea Circumvalatiunii nr. 2-4.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Timisoara, calea Circumvalatiunii nr. 2-4.
RO424
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
In baza contractului vor fi executate lucrarile de remediere la fatada cladirii Incuboxx – Timisoara, Calea Circumvalatiunii nr. 2-4, conform cerintelor impuse in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 207 068 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45420000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza contractului care se va incheia, vor fi executate lucrari in conformitate cu cerintele impuse in caietul de sarcini. Documentatia tehnica necesara elaborarii ofertei, va fi atasata anuntului de participare simplificat care se va publica in SEAP.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Garantia de buna executie este de 5 % din pretul fara TVA al contractului. Se constituie in termen 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata – procedura simplificata, criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind
Legislația fiscală mfinante.ro
Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.roLegislația în domeniul protecției mediului mmediu.ro
Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089613
Adresă Internet: www.mmediu.roProtecția locurilor de muncă și condiții de muncă mmuncii.ro
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. De. I. Dobrescu nr. 2-4
030084 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
12.1.2017