Tjenesteydelser - 16836-2020

14/01/2020    S9

Danmark-Kokkedal: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed

2020/S 009-016836

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Telefon: +45 72562411
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121526217.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121526217.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121526217.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Varetagelse af ledsageordning efter servicelovens § 97

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udbyder varetagelse af ledsageordning for personer mellem 18 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ydelsen skal leveres i henhold til § 97 i LBK nr. 1284 af 17.9.2015 (Serviceloven). Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde den 27. januar kl. 09:00 - 10:00. Mødet holdes på Fredensborg Kommunes Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Tilmelding til mødet skal ske i Mercell.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85311200 Forsorg for handicappede
85312000 Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ledsagere og administrere ordningen i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dette indebærer bl.a. at holde regnskab med borgerens tilgængelige timer, jf. servicelovens retningslinjer, at modtage bestillinger fra borgerne, at tildele ledsagere ud fra kriterier og hensyn fastlagt i kravspecifikationen, at fakturere kommunen i forhold til faktisk leverede ledsagetimer og at bistå Fredensborg Kommune med statistisk materiale og dialog omkring ledsageordningerne.

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet. Ledsagelse bevilges både til borgere i private hjem og på institutioner.

Den udbudte rammeaftale omfatter ledsagelse af de borgere, der specifikt har udpeget deres ledsager, såvel som borgere, hvor leverandøren sørger for en ledsager. Det bemærkes at den enkelte borger kan vælge at benytte sig af muligheden for selv at udpege en ledsager eller få udbetalt et kontant beløb til ansættelse af en ledsager.

Ledsageordningen omfattede december 2019 i alt 91 hjemmeboende borgere samt 19 borgere på botilbud. Det samlede antal leverede ledsagetimer var i 2018 ca. 13 330 timer fordelt på ca. 110 borgere.

Fredensborg Kommune lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem borger og ledsager i eksisterende ordninger skal kunne fortsætte hos den nye leverandør, såfremt borger og ledsager er enige herom.

Udbuddet af ledsageordning indebærer virksomhedsoverdragelse af medarbejdere hos Kommunen, som hidtil har været helt eller hovedsagelig beskæftiget med opgaver forbundet med ledsageordningen for Fredensborg Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde den 27. januar kl. 09:00 - 10:00. Mødet holdes på Fredensborg Kommunes Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Tilmelding til mødet skal ske i Mercell.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene oplistet i udbudsmaterialet skema B.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav for økonomisk egnethed:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK indenfor levering af tjenesteydelser på det sociale område. Alternativt at tilbudsgiver har aktive nyere kontrakter med en tilsvarende omsætning.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden ved sidste regnskabsaflæggelse havde en egenkapital pa minimum 2 000 000 DKK.

Ingen revisionsforbehold på andet end formelle forhold.

Krævet forsikringsdækning med dækningssummer pa 2 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade pr. skade/år.

Tilbudsgiver må ikke have en forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100 000 DKK uden at der er indgået aftale om en afdragsordning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Faglig og teknisk kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Referenceliste med mindst 3 og maksimalt 6 referencer for levering af ledsagelse eller andre assistanceydelser efter serviceloven. Ydelser indenfor § § 95 og 96 kan dog ikke anvendes som referencer af hensyn til kommunens driftssikkerhed, særligt ift. rekruttering, personaleledelse, leverancesikkerhed, supervision og rådgivning mv.

Angivne referencer skal i hvert enkelt tilfælde have en kontraktværdi på minimum 500 000 DKK årligt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020