Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 16920-2016

Normál nézet megjelenítése

19/01/2016    S12

Magyarország-Budapest: Gyakorló repülőgépek

2016/S 012-016920

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés „Könnyű kiképző-, felderítő- és futárrepülőgép beszerzése” tárgyban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Eladó európai telephelye vagy MH86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.).
II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés „Könnyű kiképző-, felderítő- és futárrepülőgép beszerzése” tárgyban.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35611500 Gyakorló repülőgépek, 35611800 Felderítő repülőgépek

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
— 2 db ICAO „A” kategóriás kiképző-repülőgép földi kiszolgáló eszközökkel és dokumentációval,
— 2 db ICAO „A” kategóriájú, könnyű felderítő- és futárrepülőgép földi kiszolgáló eszközökkel és dokumentációval,
— hajózó (4 fő) és a műszaki állomány átképzése (10 fő).
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben az eladó a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződés nettó értékének 0,3 %-a/nap, maximális összege a szerződés nettó értékének 20 %-a.
Hibás teljesítés esetén eladót a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt idő.
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti az eladót a teljesítési kötelezettsége alól.
A vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben az eladó a teljesítési véghatáridőt legalább 60 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése az eladónak felróható okból meghiúsul, a vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja szerződés nettó értéke, mértéke annak 30 %-a.
A kötbért az eladó a vevő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az esedékessé vált kötbér után a vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján köteles késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt fizetni.
A vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
A számla kiegyenlítése a teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik.
Az átutalástól eltérő fizetési módot ajánlatkérő nem tud elfogadni.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
Ajánlatkérő a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 28/A. § e) pontja alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 10 évig biztosítsa az alkatrészellátást (külön szerződések keretében).
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki esetében a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés, valamint a 24. § d) és e) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Részvételre jelentkezőnek a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés és a 24. § d) és e) pontjának hatálya alá.
Részvételre jelentkező csatolja be a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglalt kizáró okok fent nem állásáról közjegyző előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.
Részvételre jelentkező csatoljon olyan igazolást a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjára (együttes adóigazolás) vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pont szerint került benyújtásra (eredeti vagy közjegyző által hitelesített). Amennyiben részvételre jelentkező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (7) bekezdése alapján elegendő annak tényére való hivatkozás.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezési határidő lejártától visszaszámított 60 napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatával vagy annak közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 24. § d) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a 60 napos határidő nem a közjegyző általi hitelesítés keltére, hanem az eredeti okirat kiállításának keltére vonatkozik.
Magyarországi székhelyű részvételre jelentkezőnek a 301/2005. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti (1.1.2012. előtt kiadott engedély esetén a 2005. évi CIX. törvény szerinti) hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. § e) pont hatálya alá.
Külföldi székhelyű részvételre jelentkező az országa jogrendjében a fenti engedéllyel egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. § e) pontjának hatálya alá.
A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. fejezet b) pontja alá tartoznak.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki esetében a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés, valamint a 24. § d) és e) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés és a 24. § d) és e) pontjának hatálya alá.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglalt kizáró okok fent nem állásáról közjegyző előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon olyan igazolást a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjára (együttes adóigazolás) vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pont szerint került benyújtásra (eredeti vagy közjegyző által hitelesített). Amennyiben a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (7) bekezdése alapján elegendő annak tényére való hivatkozás.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a részvételi jelentkezési határidő lejártától visszaszámított 60 napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatával vagy annak közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. § d) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó figyelmét arra, hogy a 60 napos határidő nem a közjegyző általi hitelesítés keltére, hanem az eredeti okirat kiállításának keltére vonatkozik.
Magyarországi székhelyű, a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti (1.1.2012. előtt kiadott engedély esetén a 2005. évi CIX. törvény szerinti) hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. § e) pont hatálya alá.
Külföldi székhelyű, a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó az országa jogrendjében a fenti engedéllyel egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24. § e) pontjának hatálya alá.
A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. fejezet b) pontja alá tartoznak.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
— a pénzügyi intézmény által részére vezetett számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját(it) (bankszámlánként külön-külön feltüntetve),
— számláján(-in) az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül sorba állítás előfordult-e, ha igen, akkor hányszor és milyen időtartamban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint kért valamely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy részvételre jelentkező és a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozóinak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság körében meghatározott feltételeknek külön-külön önállóan kell megfelelniük.
Sorba állítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
— a pénzügyi intézmény által részére vezetett számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
— a pénzügyi intézmény mióta vezeti az alvállalkozó bankszámláját(it) (bankszámlánként külön-külön feltüntetve),
— számláján(-in) az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül sorba állítás előfordult-e, ha igen, akkor hányszor és milyen időtartamban, attól függően, hogy az alvállalkozó mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint kért valamely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal volt 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy részvételre jelentkező és a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozóinak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság körében meghatározott feltételeknek külön-külön önállóan kell megfelelniük.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a beszerzés tárgyához illeszkedő (repülőgépgyártásra és/vagy -kereskedelemre vonatkozó) ISO 9001:2008 tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok egyszerű másolati példányát vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.
M2.) Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok egyszerű másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (repülőgépgyártásra és/vagy -kereskedelemre vonatkozó) ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb intézkedéseinek bizonyítékával.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:
— az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti, vagy
— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.
M2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110 vagy azzal egyenértékű, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételre jelentkezők és a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozóik a műszaki alkalmassági kritériumoknak együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004 (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 29. § (4a) bekezdésére.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésbe elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a beszerzés tárgyához illeszkedő (repülőgépgyártásra és/vagy -kereskedelemre vonatkozó) ISO 9001:2008 tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok egyszerű másolati példányát vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.
M2.) A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok egyszerű másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1.) Alkalmatlan a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő (repülőgépgyártásra és/vagy -kereskedelemre vonatkozó) ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb intézkedéseinek bizonyítékával.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben:
— az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti, vagy
— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti.
M2.) Alkalmatlan a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110 vagy azzal egyenértékű, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a részvételre jelentkezők és a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozóik a műszaki alkalmassági kritériumoknak együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004 (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 29. § (4a) bekezdésére.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
77002/16-74/141-0002
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A részvételi dokumentáció: a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat és az átláthatósági nyilatkozat mintáját a részvételi dokumentáció tartalmazza, amelyet ajánlatkérő az I.1) pontban megjelölt elérhetőségekre benyújtott előzetes írásos igénybejelentés (fax, e-mail) alapján elektronikus úton térítésmentesen bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére. Az igénylésben a következő adatokat szükséges feltüntetni:
— részvételre jelentkező pontos nevét,
— székhelyét,
— adószámát,
— levelezési címét,
— e-mail címét,
— telefon- és faxszámát,
— az ügyvezető nevét.
A műszaki leírás átvétele az érvényes részvételre jelentkezés feltétele. A részvételi dokumentáció a részvételi jelentkezési határidőig igényelhető.
2. A részvételi jelentkezés nyelve: magyar, ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. A részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles becsatolni részvételi jelentkezésébe. Ellenkező esetben az ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy a részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben a részvételre jelentkező felelős.
3. Tárgyalásra vonatkozó információk:
a) ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban minimum egy tárgyalási forduló megtartását tervezi;
b) a tárgyalás az ajánlattevők ábécésorrendjében történik, egy ajánlattevővel kb. 20 perc időtartamban;
c) az első tárgyalási forduló időpontja: ajánlatkérő külön értesítést küld;
d) a tárgyalások arra irányulnak, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést a bírálati szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplővel.
4. Egyéb információk:
a. az eljárás azonosítója: 77002/16-74/141-0002. Az eljárásazonosítót a részvételi jelentkezésen és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – dokumentumon fel kell tüntetni;
b. a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. § alapján ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja;
c. ajánlatkérő a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 50. § alapján a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít, amelyet a lehető legrövidebb időn belül megküld a részvételre jelentkezők részére;
d. az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát;
e. részvételi jelentkezés formai követelményei:
— a részvételi jelentkezést papír alapon egy eredeti példányban kell benyújtani. Az eredeti papíralapú példányhoz csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) is.
A papíralapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
— a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
— roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
— folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
— az oldalakat leszignálva,
— zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
A borítékon fel kell tüntetni:
— Részvételi jelentkezés a „Könnyű kiképző-, felderítő- és futárrepülőgép beszerzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz,
— a részvételi jelentkezési határidőt
— az eljárásazonosítót,
— „Csak bizottságilag bontható” feliratot.
A részvételi jelentkezés oldalszámozása 1-gyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.
A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A részvételi jelentkezést A/4 formátumú lapokon, gépelt vagy nyomtatott formában kell benyújtani.
A részvételre jelentkezés borítóját követő első lap a felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
— a részvételre jelentkező nevét,
— a részvételre jelentkező címét,
— a részvételre jelentkező elérhetőségét (telefon, faxszám),
— cégszerű aláírást,
— kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét;
f. ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdés alapján a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételre jelentkezés 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 62. § (1) b) pontja alapján érvénytelen.
Benyújtandó egyéb igazolások:
— a képzési szolgáltatást biztosító szervezet a képzés megkezdése előtt rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály által a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30. §-a alapján kiadott engedélyével. A részvételi jelentkezéshez részvételre jelentkező nyújtsa be az NKH vagy a letelepedési helye szerint illetékes légügyi hatóság engedélyét vagy annak hiteles másolati példányát, továbbá amennyiben az engedély kiállítója nem az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály, úgy nyújtsa be az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztályhoz benyújtott engedélyezési kérelmének egyszerű másolatát,
— a gyártó rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által az állami légi járművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légi alkalmasságáról szóló 21/1998. (XII.21.) HM rendelet 19–23. §-a alapján a megajánlani kívánt eszközök gyártója részére kiadott működési engedéllyel. A részvételi jelentkezéshez részvételre jelentkező nyújtsa be az NKH vagy a letelepedési helye szerint illetékes légügyi hatóság engedélyét vagy annak hiteles másolati példányát, továbbá amennyiben az engedély kiállítója nem az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály, úgy nyújtsa be az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztályhoz benyújtott engedélyezési kérelmének egyszerű másolatát. A teljesítés feltétele az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály által kiadott működési engedéllyel való rendelkezés,
— a megajánlott repülőgépek rendelkezzenek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által az állami légi járművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légi alkalmasságáról szóló 21/1998. (XII.21.) HM rendelet 24–34. §-a alapján típusalkalmassági bizonyítvánnyal. A részvételi jelentkezéshez részvételre jelentkező nyújtsa be az NKH vagy a letelepedési helye szerint illetékes légügyi hatóság engedélyét vagy annak hiteles másolati példányát, továbbá amennyiben az engedély kiállítója nem az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály, úgy nyújtsa be az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztályhoz benyújtott engedélyezési kérelmének egyszerű másolatát. A teljesítés feltétele a szerződés tárgyát képező valamennyi repülőgépre vonatkozó, az NKH Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztály által kiadott típusalkalmassági bizonyítvány megléte,
— részvételre jelentkező csatolja be az eljárásban jognyilatkozatot tevő, illetve a szerződést aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldány(ai)t, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult nem azonos a kötelezettségvállalásra jogosulttal, akkor a meghatalmazott aláírását tartalmazó meghatalmazás benyújtása is szükséges,
— részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
— részvételre jelentkező nyújtsa be a részvételi dokumentációban szereplő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozatot.
Benyújtandó nyilatkozatok (a részvételi dokumentáció 2. része szerint):
1.Tudomásul veszem, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának a részvételre jelentkezőnek kell viselnie. A részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, jelen felhívásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A (köz)beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Tudomásul veszem továbbá, hogy az ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
2.Tudomásul veszem, hogy a felhívást a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes.
3.Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
4. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
5. Nyilatkozom a beszerzésnek azon részéről, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:
— A beszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:,
— Nyilatkozom az általam a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról:,
— A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók:,
— %-os mérték megjelölése:.
Amennyiben Részvételre jelentkező nem vesz igénybe a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót, annak tényéről nyilatkozzon.
(A tárgyi tevékenység teljes körűen nem adható alvállalkozásba.)
6. Nyilatkozom arról, hogy nem veszek igénybe a 228/2004 (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
7. Nyilatkozom, hogy számláimat az alábbi pénzügyi intézmények vezetik:
Számlavezető pénzügyi intézmény(ek): …
Nyertesség esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (bank megnevezése, számla száma): …
8. Amennyiben részvételre jelentkező a beszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozóval felel meg a 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmassági minimum követelményen kívüli alkalmassági minimum követelménynek, akkor az alábbi nyilatkozat megtétele szükséges:
Nyilatkozom, hogy a beszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozó neve: … és címe: …
9. Nyilatkozom a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben harmadik személlyel szerződést fogok kötni, e személy meghatározása nélkül: …
10. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozom).
11. Nyilatkozom, hogy a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 28/A. § h) pontja szerint kötelezettséget vállalok arra, hogy mind magam, mind pedig összes alvállalkozóm megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó információ védelmét.
12. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a szerződés aláírására … jogosult. A szerződés aláírására jogosult azonos a cégjegyzésre jogosulttal/A szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazását csatoltam.
13. Nyilatkozom arról, hogy:
— rendelkezem NATO kereskedelmi és kormányzati cég kóddal, amelynek száma: …, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a termékkodifikációs záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
VAGY
— nem rendelkezem NATO kereskedelmi és kormányzati cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO kereskedelmi és kormányzati cég kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
14. Nyilatkozom, hogy eleget teszek az általam megajánlott repülőgépek azonosítását szolgáló adatszolgáltatási követelményeknek. A termékazonosításhoz szükséges dokumentációt a HM tárca termékkodifikációs tevékenységét végző szervezet rendelkezésére bocsátom.
15. Nyilatkozom, hogy a részvételi felhívás feltételeit, különösen a műszaki leírást elfogadom.
16. A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
17. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a vevőnél (vagyonkezelőnél), a vevőnél (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
18. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó (pl. jogutódlás, telephelyváltozás), a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
19. Nyilatkozom, hogy jelen eljárásban, továbbá nyertesként történő kihirdetésem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el az ajánlatkérővel (HM BH) munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti közeli hozzátartozója.
20. Nyilatkozom, hogy az ISO 9001:2008 és az AQAP 2110 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszereimet a szerződés teljes időtartama alatt fenntartom. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy a minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
21. Tudomásul veszem, hogy ajánlatkérő/Vevő nevében minőségbiztosítási kérdésekben a HM VGH KMBBI jár el.
22. Nyilatkozom, hogy a megajánlott repülőgépekre … hó (minimum 24 hó)/… repült óra (minimum 1 000 repült óra) jótállást vállalok az átadás napjától, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.
23. Nyilatkozom, hogy az alkatrész-utánpótlást legalább 10 évig biztosítom.
24. Nyilatkozom, hogy a repülőgéppel együtt szállított eszközökre, berendezésekre 2 év jótállást vállalok.
25. Nyilatkozom, hogy a könnyű kiképző-, valamint a kiképző, felderítő- és futárrepülőgépek rendelkeznek a gyártó vállalat megfelelőséget igazoló nyilatkozatával.
26. Nyilatkozom, hogy biztosítom az állami minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát, az állami minőségbiztosítási szervezet képviselőjének a vizsgálat helyszíneire történő belépését. Biztosítom továbbá a vizsgálathoz szükséges azon mérőeszközöket, kollektív és egyéni védőeszközöket, tartozékokat, felszereléseket, tesztberendezéseket és egyéb fogyóanyagokat, amelyeket a gyártás során magam is használok.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.1.2016