Dostawy - 17303-2021

15/01/2021    S10

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania użytkowego

2021/S 010-017303

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Staszczyk, Barbara Szwed
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych

Numer referencyjny: C/223/20/DI/B/134
II.1.2)Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w okresie jej obowiązywania.

2. Przedmiotem umów wykonawczych jest:

1) w części 1 – udzielenie, w zakresie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr 82827829, wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji, które mogą być objęte Umową MAE;

2) w części 2:

a) udzielenie lub zapewnienie udzielenia na warunkach określonych w umowie Microsoft Products And Services Agreement (MPSA) lub równoważnej licencji, aktualizacji licencji, sublicencji lub subskrypcji na produkty objęte ww. umową MPSA lub równoważne do korzystania dla Zamawiającego wraz wg wyboru Zamawiającego z aktualizacją produktów lub bez aktualizacji, w tym prawo do stosowania prawa opcji,

b) świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta, w zakresie oprogramowania producenta, w tym w zakresie prawa opcji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w załączniku I do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 60 975 609.76 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Udzielenie, w zakresie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr 82827829, wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji, które mogą być objęte umową MAE

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Udzielenie, w zakresie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr 82827829, wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji, które mogą być objęte umową MAE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Upust na licencje/sublicencje U1 / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Upust na subskrypcje U2 / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach umowy planowane jest współfinansowanie wydatków w ramach umów wykonawczych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu e-urząd i innych projektów.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Udzielenie lub zapewnienie udzielenia na warunkach określonych w umowie MPSA lub równoważnej licencji, aktualizacji licencji, sublicencji lub subskrypcji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. udzielenie lub zapewnienie udzielenia na warunkach określonych w umowie Microsoft Products And Services Agreement (MPSA) lub równoważnej licencji, aktualizacji licencji, sublicencji lub subskrypcji na produkty objęte ww. umową MPSA lub równoważne do korzystania dla Zamawiającego wraz wg wyboru Zamawiającego z aktualizacją produktów lub bez tej aktualizacji, w tym prawo do stosowania Prawa opcji;

2. świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta, w zakresie oprogramowania producenta, w tym w zakresie prawa opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Upust na licencje/sublicencje U3 / Waga: 34
Kryterium kosztu - Nazwa: Upust na subskrypcje U4 / Waga: 33
Kryterium kosztu - Nazwa: Upust na usługi wsparcia eksperckiego producenta U5 / Waga: 33
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji:

1. udzielenie lub zapewnienie udzielenia na warunkach określonych w umowie Microsoft Products And Services Agreement (MPSA) lub równoważnej licencji, aktualizacji licencji, sublicencji lub subskrypcji na produkty objęte ww. umową MPSA lub równoważne do korzystania dla Zamawiającego wraz wg wyboru Zamawiającego z aktualizacją produktów lub bez tej aktualizacji;

2. świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta, w zakresie oprogramowania producenta.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach umowy planowane jest współfinansowanie wydatków w ramach umów wykonawczych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu e-urząd i innych projektów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 137-336281
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-Systems Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Świętego Antoniego 7
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland S.A.
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftwareOne Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-008
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crayon Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 126/134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-008
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 975 609.76 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 975 609.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Odwołanie:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl)

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania:

— czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

2. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

3. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2021