Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 17706-2021

15/01/2021    S10

België-Geel: Financiële-informatiesystemen

2021/S 010-017706

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CIPAL DV
Nationaal identificatienummer: 0219.395.192_24351
Postadres: Cipalstraat 3
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
E-mail: csmrtioh20@cipal.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.c-smart.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397985
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Dienstverlenende vereniging
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT advies en samen aankopen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving

Referentienummer: CIPAL-CSMRTIOH20-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000 Financiële-informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de VN, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder.

Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.

Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie.

Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid.

Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren.

De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing.

De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaanderen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de Verenigde Naties, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder.

Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.

Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie.

Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid.

Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren.

De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing.

De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Architectuur en functionaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstenorganisatie / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Open data en -API beleid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Het initiatieproject / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103541
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CSMRTIOH20
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maatschap Smartville
Nationaal identificatienummer: 0759.908.391
Postadres: Steenweg Deinze 154
Plaats: Nazareth
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9810
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle opdrachtdocumenten worden via e-notification ter beschikking gesteld, het word de geïnteresseerde ondernemingen sterk aangeraden om regelmatig te controleren of er nieuwe documenten zijn toegevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termijn van 15 dagen voor het instellen van een shorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en een termijn van zestig dagen voor het instellen van een procedure tot nietigverklaring.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2021