Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 17750-2018

16/01/2018    S10

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 010-017750

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Suhopatni voyski — voenno formirovanie 22450
National registration number: 129010171
Postal address: rayon Krasno selo, bul. „Gen. Totleben“ No. 34
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Vasil Todorov
E-mail: dop_sv@abv.bg
Telephone: +359 29223409
Fax: +359 29223413
Internet address(es):
Main address: http://landforce.armf.bg
Address of the buyer profile: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар.

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

Място на изпълнение е военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната съгласно списък Приложение към документацията.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военните формирования от Сухопътните войски.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Участникът следва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39 от ЗЕ,

— Да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО), като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група със статус „активен“.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Участникът следва да е изпълнил не по–малко от три доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

— Информация за броя на членовете в стандартната балансираща група.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Да е изпълнил не по–малко от три доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2018
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2018
Local time: 10:30
Place:

Сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34.

Information about authorised persons and opening procedure:

Във връзка с режима на достъп в сградата, следва до 13:00 часа на 15.02.2018 г. да представят на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

януари 2019 г.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2018