Supplies - 17750-2018

16/01/2018    S10

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 010-017750

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Suhopatni voyski — voenno formirovanie 22450
National registration number: 129010171
Postal address: rayon Krasno selo, bul. „Gen. Totleben“ No. 34
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Vasil Todorov
E-mail: dop_sv@abv.bg
Telephone: +359 29223409
Fax: +359 29223413
Internet address(es):
Main address: http://landforce.armf.bg
Address of the buyer profile: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар.

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG BULGARIA
Main site or place of performance:

Място на изпълнение е военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната съгласно списък Приложение към документацията.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военните формирования от Сухопътните войски.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Участникът следва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на стандартна балансираща група“ съгласно чл. 39 от ЗЕ,

— Да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО), като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група със статус „активен“.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 000 000 лв. (един милион лева) без ДДС за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Участникът следва да е изпълнил не по–малко от три доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

— Информация за броя на членовете в стандартната балансираща група.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Да е изпълнил не по–малко от три доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2018
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2018
Local time: 10:30
Place:

Сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34.

Information about authorised persons and opening procedure:

Във връзка с режима на достъп в сградата, следва до 13:00 часа на 15.02.2018 г. да представят на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

януари 2019 г.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2018