Υπηρεσίες - 17785-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/01/2016    S13

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αύξηση της ετοιμότητας διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΕΕ σε αγορές-στόχους

2016/S 013-017785

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 19.12.2015, 2015/S 246-446222)

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), υπόψη Laura Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27, 1210 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Tηλ. +32 22999440. Φαξ +32 22973512. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

1.2.2016.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

11.2.2016 (10:30).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

2.3.2016.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

14.3.2016 (10:30).

[...]

Οι υποψήφιοι διά του παρόντος ενημερώνονται ότι θα διατεθεί διορθωτική προκήρυξη για τις οδηγίες προς τους υποψήφιους.