Služby - 17828-2019

15/01/2019    S10

Francúzsko-Paríž: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

2019/S 010-017828

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Representation in France
Poštová adresa: 288 boulevard Saint-Germain
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-PAR@ec.europa.eu
Telefón: +33 140633800
Fax: +33 140633846
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/france/business-funding/tenders_fr
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

Referenčné číslo: PR/2018-20-SEC/PAR
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko:

— Časť 1: na adrese Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, FRANCÚZSKO,

— Časť 2: na adrese 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre regionálny úrad v Marseille, Francúzsko, na adrese: Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, FRANCÚZSKO

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79992000 Recepčné služby
79710000 Bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Regional Office in Marseille, Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse 13241 Marseille – Cedex 01, FRANCÚZSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zastúpenie regionálneho úradu Európskej komisie v Marseille vo Francúzsku, ktoré koná aj v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, požaduje bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory v Marseille na adrese Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13241 Marseille — Cedex 018, FRANCÚZSKO. Cieľom je poskytnúť uniformovaných a vyškolených, neozbrojených pracovníkov bezpečnostnej strážnej služby, ktorí budú plniť bežné povinnosti týkajúce sa ochrany a kontroly prístupu, a služby recepcie/telefónnej ústredne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 65 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť 3-krát na obdobie maximálne 4 rokov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre zastúpenie Európskej komisie v Paríži, Francúzsko, na adrese: 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79992000 Recepčné služby
79710000 Bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR101 Paris
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Representation in France, 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zastúpenie Európskej komisie v Paríži vo Francúzsku, ktoré koná aj v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, požaduje bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre svoje priestory na adrese 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO. Cieľom je poskytnúť uniformovaných a vyškolených, neozbrojených pracovníkov bezpečnostnej strážnej služby, ktorí budú plniť bežné povinnosti týkajúce sa ochrany a kontroly prístupu, a služby recepcie/telefónnej ústredne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 260 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť 3-krát na obdobie maximálne 4 rokov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/02/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 22/02/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/01/2019