TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 18055-2022

Submission deadline has been amended by:  33591-2022
14/01/2022    S10

Poland-Żary: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 010-018055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Maria Patrzylas
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
Address of the buyer profile: http://www.105szpital.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Reference number: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 3 części - zadania.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Częstotliwość dostaw / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas naprawienia szkody / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 80,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
15331100 Fresh or frozen vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Częstotliwość dostaw / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas naprawienia szkody / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 80,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Sukcesywna dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Częstotliwość dostaw / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas naprawienia szkody / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 80,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 5 000,00 zł;

b) w odniesieniu do części nr 2 Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 8 000,00 zł;

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje sumą środków finansowych lub zdolnością kredytową odpowiednią dla ilości części, na które zostanie złożona oferta.

W odniesieniu do części nr 3 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp (dalej: „Oświadczenie wstępne”). Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni przedstawi:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:

a.1) w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum: 20 000,00 zł brutto, polegające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w celu zaopatrzenia kuchni jednostki finansów publicznych.

a.2) w odniesieniu do części nr 2 Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum: 50 000,00 zł brutto, polegające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w celu zaopatrzenia kuchni jednostki finansów publicznych.

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje sumą doświadczenia właściwych dla tych części na które składa ofertę.

b) dysponuje w odniesieniu do części nr 1 Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach oraz części nr 2 Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach co najmniej 1 środkiem transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnie) co najmniej klasy C – |+12 – -20 |˚C włącznie, spełniającym wymagania dotyczące środków transportu przewożących produkty spożywcze, określone w rozdziale IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004, zatwierdzony do przewozu artykułów spożywczych przez Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną.

UWAGA: W sytuacji kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 środkiem transportu właściwym dla danej części.

W odniesieniu do części nr 3 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia wstępnego. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni przedstawi:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ,

2) Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy (dalej: „umowa”) zostały zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów postępowania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/02/2022
Local time: 10:30
Place:

Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie usunięciu awarii.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Maria Patrzylas, Danuta Popiel, Anna Marciniak, Aleksandra Nowak, Katarzyna Cehańczuk

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

wrzesień 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, zgodnie z którą Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowejWykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na zrealizowaniu dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7)-10) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w pkt. VI.1. SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w pkt. VI.3 SWZ.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : w części IV jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w OPZ, wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w odniesieniu do wszystkich części Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:

a) Certyfikatu HACCP wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę (wyłącznie w odniesieniu do części nr 1 i 2),

b) dowodów równoważności, o których mowa w pkt III.7 SWZ jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2022