W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 18171-2020

14/01/2020    S9    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Tarnów: Autobusy transportu publicznego

2020/S 009-018171

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MPK Spółka z o.o. w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Okrężna 9
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wieczorek
E-mail: zamowienia@mpk.tarnow.pl
Tel.: +48 146300624
Faks: +48 146269642

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.tarnow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, ekologicznych niskoemisyjnych, zasilanych gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie.

Numer referencyjny: PUZP/FE/28/Z/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, ekologicznych niskoemisyjnych, zasilanych gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie.

Autobusy mają być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2020, nieużywane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych, nierejestrowane, z przebiegiem nie większym niż 1 500 km o długości 10,00 - 11,00 [m].

Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 400 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
48800000
48810000
48611000
48900000
09120000
30233000
32333100
32342412
38651600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL217
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tarnów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 nr 1990 t.j. z dnia 17.10.2018 r.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 nr 2022 t.j. z dnia 15.12.2016 r.).

2. Oferowane autobusy muszą spełniać normę PN-S-47010:1999 dl autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I.

3. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone w regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 2015.6.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I – niskopodłogowych.Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25.3.2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.9.25, z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3.

4. Oferowane autobusy muszą być wyposażone w silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym sprężonym CNG, spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI, określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25.5.2011, wykonującym i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

5. Oferowane autobusy nie mogą być prototypem oraz musza być fabrycznie nowe.

6. Autobusy stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

a. być całkowicie niskopodłogowe – bez stopni pośrednich na podłodze, w przejściu środkowym oraz drzwiach,

b. spełniać wymagania czystości spalin normy EURO VI.

7. Oferowane autobusy muszą być wykonane przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie w zakresie materiałów użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia oraz posiadać homologację EWG pojazdu odnośnie do palności z badań niepalności elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy wykonanych zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

8. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.5.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559). Wymagane parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2., zużycie paliwa do powyższych wyliczeń przyjęte zostało z wyników testów SORT-2, a poziom emisji spalin wg testu WHTC (CI) (europejski test niestacjonarny), obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800 000 km.

9. Oferowany typ autobusów musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski.

10. Dostarczane autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji z zastrzeżeniem pkt 11.

11. Wraz z dostawą autobusów Wykonawca dostarczy pełną dokumentację związaną z procedurą odbioru przez UDT.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 47
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 3
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”. Tytuł „Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w art. 93 ustawy 1a, SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-470021
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, ekologicznych niskoemisyjnych, zasilanych gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Scania Polska S.C.
Adres pocztowy: Nadarzyn
Miejscowość: Stara Wieś gm. Nadarzyn
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
E-mail: artur.wojtowicz@scania.pl
Tel.: +48 223560100
Faks: +48 223560101

Adres internetowy: www.scania.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 642 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

c.d. Żądanych dokumentów:

11.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

11.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 13 do SIWZ);

11.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 13 do SIWZ);

11.7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 13 do SIWZ);

11.8. Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50 %,

12. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w ust. 11 pkt 11.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit.d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);

b) w ust. 11 pkt 11.2-11.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, − nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt a i b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 13 pkt b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 225487701
Faks: +48 225487700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020