Servicii - 18398-2017

18/01/2017    S12    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Huși: Servicii de transport rutier specializat de pasageri

2017/S 012-018398

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Huși
Str. 1 Decembrie nr. 9
Punct(e) de contact: Primaria Municipiului Huși
În atenția: dl primar Ioan Ciupilan
735100 Huși
România
Telefon: +40 235480009
E-mail: primar@primariahusi.ro
Fax: +40 235480126

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariahusi.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Altele: administratie publica locala
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Delegare de gestiune prin concesionare a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in municipiul Huși.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Transport calatori.

Cod NUTS RO216

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Traseul nr. 1: Dobrina – zona industriala 8,8 km;
Traseul nr. 2: Corni – zona industriala 7,3 km.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60130000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 3.5.2018
Durata în luni: 72 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare

IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.1.2018
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.3)Notificarea atribuirii:
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.1.2017