W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 19001-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Serwery

2020/S 010-019001

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 554-031-31-07
Adres pocztowy: al. prof. S. Kaliskiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-796
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Domagała
E-mail: aleksander.domagala@utp.edu.pl
Tel.: +48 523749206

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.utp.edu.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/utp

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury serwerowej

Numer referencyjny: AZZP.243.48.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nigdy nie używanej i wyprodukowanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego) infrastruktury serwerowej. Infrastruktura serwerowa będzie składała się z platformy wirtualizacyjnej oraz systemu zasilaczy awaryjnych. Całość zamówienia została podzielona na 2 zadania:

— zadanie nr 1: dostawa platformy wirtualizacyjnej,

— zadanie nr 2: dostawa systemu zasilaczy awaryjnych (UPS).

Dostawa obejmuje:

a. dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem, montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

b. przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z obsługi dostarczonego sprzętu;

c. przekazanie Zamawiającemu sprzętu na podstawie protokołu dostawy; protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 360 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa platformy wirtualizacyjnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141
32422000
48210000
48219300
30233000
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy wirtualizacyjnej, składającej się z serwerów blade, serwerów pamięci masowej, serwera backupu, oprogramowania do wirtualizacji oraz szaf rack wraz z wdrożeniem całego rozwiązania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji serwera pamięci masowej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” o nr RPKP.01.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.1

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemu zasilaczy awaryjnych (UPS)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31682530
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do bezprzerwowego zasilania awaryjnego wraz z jego instalacją i konfiguracją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji systemu zasilaczy awaryjnych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego” o nr RPKP.01.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.1

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-359021
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: AZZP.244.48.2019.Z2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa systemu zasilaczy awaryjnych (UPS)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmaro Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8133186048
Adres pocztowy: ul. Na Skały 1B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-321
Państwo: Polska
E-mail: msk@anmaro.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 141 265.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 125 460.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający zamieszcza skrócone informacje na poniższe tematy. Pełna dokumentacja dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/utp

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. JEDZ;

2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

8. dla zadania nr 1 i 2 opis techniczny;

9. dla zadania nr 1 wykaz dostaw;

10. dla zadania nr 1 wykaz osób;

11. jeżeli dotyczy: oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, dla zadania nr 1 informacje dotyczące podstaw do dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia;

12. Wykonawca zagraniczny – zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2–6 Wykonawca składa dokumenty wydawane w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji postępowania.

Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

— dla zadania nr 1 w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

— dla zadania nr 2 w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Pekao S.A. II Oddział w Bydgoszczy, nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269 z adnotacją: „wadium do postępowania nr AZZP.243.48.2019 zadanie nr ...... (wpisać numer zadania)”;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być złożone w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (tj. wystawcę dokumentu: np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem platformy. Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą.

4. Dalsze informacje znajdują się w dokumentacji postępowania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zadania nr 2 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Dla zadania nr 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 2 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

3. Dalsze informacje znajdują się w dokumentacji postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179–198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020