Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 19035-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego

2020/S 010-019035

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Krasińskich 2/4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Borkowska
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Tel.: +48 222798528
Faks: +48 222798552

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.waw.sa.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Warszawie
Adres pocztowy: al. ,,Solidarności" 127
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-898
Państwo: Polska
E-mail: dyrektor@warszawa.so.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
Adres pocztowy: al. „Solidarności” 127
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-898
Państwo: Polska
E-mail: sekr.dyrektora@warszawapraga.so.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.warszawapraga.so.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. W. Bartniaka 21/23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
E-mail: p.boliglowa@grodzisk.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/555/1155/sad-rejonowy-w-grodzisku-mazowieckim

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Legionowie
Adres pocztowy: ul. J. Sobieskiego 47
Miejscowość: Legionowo
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska
E-mail: a.pazyra@srlegionowo.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.legionowo.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 51A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-873
Państwo: Polska
E-mail: sekretariatkf@hipoteka.waw.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/801/1158/sr-dla-warszawy-mokotowa-w-warszawie

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-517
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat.dyrektora@warszawa.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 19
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
E-mail: dyrektor@nowydwormaz.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nowydwormaz.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Otwocku
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 2
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL912
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
E-mail: jmisior@otwock.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://otwock.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Piasecznie
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 14
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/630/504/boi

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Terespolska 15a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-813
Państwo: Polska
E-mail: sek.dyrektora@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Terespolska 15a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-813
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat.dyrektora@srpragapolnoc.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.warszawapraga-pln.sr.gov.pl/bip/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 22
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat.finansowy@pruszkow.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pruszkow.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-517
Państwo: Polska
E-mail: dyrektor@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/975/1160/sad-rejonowy-dla-warszawy-srodmiescia-w-warszawie

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie
Adres pocztowy: ul. A. Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
E-mail: rsieron@warszawa-wola.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1068/1161/sad-rejonowy-dla-warszawy-woli

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Wołominie
Adres pocztowy: ul. I. Prądzyńskiego 3a
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL912
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariatsadu@wolomin.sr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wolomin.sr.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
Adres pocztowy: ul. A. Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
E-mail: sek.dyrektor@srzoliborz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1136/1162/sad-rejonowy-dla-warszawy-zoliborza

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji warszawskiej

Numer referencyjny: ZP-765-9/19
II.1.2)Główny kod CPV
48517000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów), zgodnie z warunkami bezterminowych umów ramowych (MBSA oraz MPSA), realizowane przez cały okres realizacji umowy przez Podmiot posiadający status Licensing Solutions Provider (LSP). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez cały okres realizacji umowy przez podmiot posiadający autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązań równoważnych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 487 804.88 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
48500000
48620000
72000000
72267000
72220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów), zgodnie z warunkami bezterminowych umów ramowych (MBSA oraz MPSA), realizowane przez cały okres realizacji umowy przez Podmiot posiadający status Licensing Solutions Provider (LSP). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez cały okres realizacji umowy przez podmiot posiadający autoryzację producenta do sprzedaży rozwiązań równoważnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości – 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy załączyć wraz z ofertą. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 192-465758
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP-765-9/19
Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji warszawskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 25 487 804.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 907 748.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 4:1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) pkt 2–4 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.3 ust. 7 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. III ust. 3 pkt 1 SIWZ.

Na podstawie art. 16 ust. 1 Zamawiający wyznaczają spośród siebie Sąd Apelacyjny w Warszawie – jako upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich Zamawiających.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020