W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 19144-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Urządzenia monitorowania ruchu

2020/S 010-019144

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 530546013
Adres pocztowy: ul. Firmowa 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-594
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Piotr Podgórzec
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Tel.: +48 774697400
Faks: +48 774697402

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd-opole.logintrade.net

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu – ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiąza...

Numer referencyjny: NP.260.58.2019.P
II.1.2)Główny kod CPV
34970000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu – ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.

W zakres zadania wchodzi zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie systemu ITS Opole. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zadaniu wyodrębniono zakres gwarantowany oraz zakres opcjonalny.

Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim w mieście Opolu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 41 534 297.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30233000
32412100
32520000
32562000
34928470
34923000
34942000
34942100
34996000
35262000
42961300
42961000
42965000
45315100
45316210
45213310
45213316
45231000
45233294
48781000
48000000
48151000
48813200
48210000
48211000
51610000
72315000
63712700
71320000
71322500
71330000
72227000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na wykonanie zadania pn. Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu – ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” składa się:

1.2.1. etap I zakres 1 polegający na opracowaniu oraz dostarczeniu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i przeprowadzeniem uzgodnień ze wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do stworzonego dzieła – zapewniającej wykonanie i uruchomienie Inteligentnego systemu zarządzania transportem – zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, postanowieniami umowy, SIWZ, odpowiedzi i informacji udzielonych przez Zamawiającego na pytania wykonawców, dotyczących wyjaśnień treści SIWZ, w formie pisemnej, programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami.

W szczególności przewiduje się wykonanie elementów dokumentacji techniczno-projektowej, polegających m. in. na:

a. analizie programu sygnalizacji świetlnej wraz z analizą geometrii 49 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w Opolu oraz dostosowanie ich do obwiązujących norm i przepisów,

b. przygotowaniu koncepcji systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego,

c. wykonaniu kompletnej dokumentacji techniczno-projektowej, a w szczególności:

• projekty budowlane i wykonawcze m.in. branż:

— drogowej,

— architektoniczno-budowlanej,

— elektrycznej,

— teletechnicznej.

Oraz gdy będzie zachodziła taka konieczność:

— projekty usunięcia wszelkich kolizji sieci projektowanych i istniejących z sieciami, urządzeniami i obiektami m.in. energetycznymi, teletechnicznymi, gazociągowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłociągowymi itd.

• projektów wykonawczych instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu ITS,

• projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w wymaganym zakresie wraz z projektem nasadzeń zastępczych na terenie miasta Opola wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę – jeżeli zajdzie taka konieczność,

• wizualizację urządzeń budowlanych w pasie drogowym takich jak: znaki i tablice,

• kosztorysy inwestorskie (branżami oddzielnie) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiarów prac,

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży oddzielnie,

• dokumentacji nie wymienionej wyżej, a niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania w tym instrukcji obsługi elementów systemu, postępowań awaryjnych, w szczególności wymienionej w PFU.

1.2.1. Etap I zakres 2 polegający na wykonaniu robót budowlano- montażowych zgodnie z postanowieniami umowy, SIWZ, odpowiedzi i informacji udzielonych przez Zamawiającego na pytania wykonawców, dotyczących wyjaśnień treści SIWZ, w formie pisemnej, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w zakresie 1 niniejszego etapu, tj. m.in. na:

a. wprowadzeniu koniecznych korekt oznakowania poziomego,

b. modernizacji, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań do wymaganej przepustowości o niezbędne elementy monitoringu, detekcji i sterowania ruchem, a także sygnalizacji świetlnej,

Cd. pkt II.2.7) brak miejsca.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: opis techniczny oferowanego rozwiązania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Cd. pkt II.2.7)

Uruchomieniu wszelkich systemów, urządzeń, aplikacji itp. zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, odpowiedzi i informacji udzielonych przez Zamawiającego na pytania wykonawców, dotyczących wyjaśnień treści SIWZ, w formie pisemnej, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w zakresie 1 niniejszego etapu, tj. polegających m.in. na:

a. gromadzeniu danych – możliwości zebrania i przechowywania danych (infrastruktura teleinformatyczna, oprócz przesyłania informacji ma być wykorzystana również do gromadzenia danych), w ramach platformy integracyjnej,

b. wykonaniu i dostawie:

— podsystemu sterowania i zarządzania ruchem drogowym,

— portalu planowania podróży intermodalnych,

— podsystemu informatycznego oświetlenia ulic

— podsystemu monitoringu wizyjnego ruchu pojazdów wraz z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych,

— podsystemu monitorowania urządzeń,

— podsystemu danych meteorologicznych, badania jakości powietrza i hałasu,

— podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców,

— podsystemu preselekcyjnego pomiaru wagi pojazdu wraz ze stacjami ważenia pojazdów,

— adaptacji pomieszczeń w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu dla wdrożenia, dostawy i instalacji urządzeń ITS Opole w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym,

— zintegrowanych Tablic Zmiennej Treści,

— meteorologicznych stacji drogowych,

— stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza od środków transportu,

— stacji pomiaru hałasu od środków transportu,

— urządzeń informowania o zajętości parkingów,

— urządzeń pomiarowych Bluetooth-Wifi dla pomiaru ruchu „Źródło-Destynacja”;

h. uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,

i. dostawie oraz montażu urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu, ich uruchomienie oraz instalację dedykowanego oprogramowania,

j. wykonaniu kalibracji uruchomieniowej systemu oraz testu sprawdzającego, potwierdzającego dokładność pomiarową razem z raportem z prawidłowego funkcjonowania systemu,

k. przekazaniu Zamawiającemu gotowych do użytkowania obiektów wraz z dokumentacją powykonawczą,

l. przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń/instruktażu z zakresu obsługi systemu oraz szkoleń z zakresu utrzymania urządzeń w sprawności technicznej dla personelu Zamawiającego,

m. przygotowaniu przez wykonawcę Kontraktu wytycznych do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej i wszystkich elementów wchodzących w skład systemu ITS.

1.2.4. Etap I zakres 4 polegający na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych projektu. W ramach zakresu 4 Wykonawca będzie wykonywał prace polegające na budowie, dostawie i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych.

W szczególności w zakres etapu 4 wchodzi budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych (8 szt.) i pamiątkowych (8 szt.), o wymiarach 0,8 x 1,2 m, wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, jak również opracowanie projektu budowlanego lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic.

Zasady dotyczące informacji i promocji dla niniejszego zadania można znaleźć w materiałach pod linkiem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/

Ostateczna lokalizacja tablic oraz wzór zostanie ustalona z wykonawcą, z którym w następstwie udzielenia niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa.

1.2.3. Etap II opcjonalny polegający na wsparciu technicznym systemu wytworzonego w ramach wykonania etapu I zamówienia ITS Opole oraz na jego utrzymaniu, tj.:

Cd. pkt III.1.1)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0043/16-00 Niniejsze zadanie dofinansowane jest z: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium.

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 700 000 PLN.

2. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach określonych w SIWZ.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokładne informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ dostępnej na www.mzd-opole.logintrade.net

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający nie korzysta z procedury przyspieszonej. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd pkt III.1.2) 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

Cd. pkt VI.3).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 140-344085
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu – ITS Opole w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiąza...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sprint S.A.
Adres pocztowy: ul. Jagiellończyka 26
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
E-mail: warszawa@sprint.pl
Tel.: +48 228266277
Faks: +48 228266121
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 534 297.00 PLN
Najtańsza oferta: 32 393 884.44 PLN / Najdroższa oferta: 38 184 450.32 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca zamierza zlecić podwykonanie:

a) prace budowlane

b) prace instalacyjno - montażowe

c) przebudowy, modernizacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnych

d) budowa systemu łączności światłowodowej

e) prace projektowe

f) dostawa i uruchomienie podsystemu preselekcyjnego ważenia pojazdów

g) dostawa i uruchomienie podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców,

W tym informacji parkingowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 10 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

12. Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.

Zamówienie będzie realizowane w trybie przetarg nieograniczony.

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług i robót o wartości do 3 500 000 PLN netto, tj. roboty przygotowawcze, roboty branży drogowej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej, roboty związane z zielenią, usługi z zakresu projektowania, usługi z zakresu IT, dostawy materiałów i urządzeń ITS.

2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu (ITS Opole)” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.

3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:

1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Cd. pkt VI.4.3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180–198 uPzp.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, tel.: +48 224587801, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Cd. pkt VI.3) 2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu.

4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie.

5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020