Építési beruházás - 19165-2017

19/01/2017    S13

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 013-019165

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
E-mail: szoke.balazs@mnv.hu
Telefon: +36 12372376
Fax: +36 12374124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_ywjkri/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig.

Várható főbb munkák: Különösen, de nem kizárólagosan műemléki védelem alatt álló építményeken: magasépítési munkák, teljes körű felújítás /átalakítás / rekonstrukció (szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram, lift, külső munkák, homlokzat és tetőszigetelés, nyílászáró csere, hő- és vízszigetelés, napkollektor és napelemes rendszer kiépítése, állagmegóvás, felújítás), restaurátori munkák, parkolóház egyéb mélyépítési munkák adott esetben speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal), meglévő épületek felújítása/átalakítása, esetleg új épület (ipari célú / középület) kivitelezése.

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbiakra tekintettel:

Az MNV Zrt. által megrendelt magasépítési munkák jellegük alapján kerülnek főszabály szerint ezen keretmegállapodásos eljárás alapján odaítélésre; E körben a mind nagyobb verseny biztosítása érdekében került 3 fős – verseny újranyitásán alapuló – közbeszerzési eljárásfajta meghatározásra. Így indirekt módon a keretmegállapodás teljesítése több részre bontott, azaz több vállalkozás általi teljesítés lehetséges. Ezen körbe nem tartozó feladatokat az MNV Zrt. – a beruházási jellegéhez igazodva – elkülönült közbeszerzési eljárásokban ítéli oda, figyelemmel arra is, hogy minél több gazdasági szereplő számára nyíljon lehetőség a feladatellátásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat (megvalósítási terv) kidolgozottsága / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 40 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 1-100 pont; 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1. részszempont: abszolút értékelés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 – 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

— A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának mérleg és eredmény-kimutatás részeit, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.

Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés fő tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3); (6)-(7) és (10) bekezdésére is.

A P1)-P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését [SZT1); P1)-P2); M1)-M3)].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének:

a) mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek bármelyikében negatív volt;

b) saját tőkéje az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a 900 000 000 HUF-ot.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés fő tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 14 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 14 000 000 000 HUF értéket.

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (3) bek alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

— az építési beruházás mennyisége;

— az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés nettó összege;

— az ellenszolgáltatásból való részesülés aránya;

— a teljesítés ideje és helye;

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja;

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M2) A 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3) A 321/2015. (X.30.) K.r 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírása – melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben legalább az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

a) 1 db. egy szerződés keretében teljesített magasépítési munka, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább 6 000 000 000 HUF volt.

b) 1 db. egy szerződés keretében teljesített közhasználatú műemléki épület teljes körű felújítása /átalakítása / rekonstrukciója, ahol a teljesítés világörökség helyszínén történt és tartalmazott restaurátori munkarészeket is és az ellenszolgáltatás összege legalább 800 000 000 HUF volt.

c) legalább 1 db közhasználatú vagy sportcélú funkciójú épület építése vagy felújítása vagy átalakítása, amely tartalmazott építészeti, gépészeti, villamossági munkákat és az ellenszolgáltatás összege legalább 3 600 000 000 HUF volt.

d) 1 db. egy szerződés keretében teljesített építési beruházás, amely tartalmazott parkolóház / mélygarázs építési munkarészt speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal) és az ellenszolgáltatás összege legalább 1 400 000 000 HUF volt.

e) 1 db. utólagos épület szigetelési és felújítási munka, amely tartalmazott homlokzati nyílászáró cserét és tetőszigetelési munkát is és az ellenszolgáltatás összege legalább 2 200 000 000 HUF volt.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést. A c) és e) pont szerinti referenciák több szerződésből is teljesíthetőek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem állnak rendelkezésére az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

a) 4 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. (továbbiakban „R.”) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

b) 2 fő, aki a R. szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

c) 2 fő, aki a R. szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

d) 1 fő, aki a R. szerinti MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

a) 15 000 m² homlokzati állvány;

b) 1 db. forgóvázas teleszkópos rakodógép, melynek emelési magassága min. 22 méter.

Fenti alkalmassági követelményeknek – M1) – M4) – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135.§ (1)-(8) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti előleg biztosítása mellett. (Előleg részletszabályai tekintetében a keretmegállapodás második részében Ajánlatkérő az Ajánlattevők javára eltérhet.)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII. tv (Art.)36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/03/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14–18. „A” lépcsőház, VII. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-01501542-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatban csatolni. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban „KD”) találhatók

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A jelen eljárás a Kbt. 105. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.: eljárás második része) ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

5. Ajánlatkérő a jelen eljárás második részében a Kbt. 53. § (5)-(6)-ot alkalmazhatja.

6. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként a KD szerinti mintafeladatot kell benyújtania.

7. Az „Ár” részszempont tekintetében ajánlatkérő a mintaköltségvetés tételeinek súlyozott összegét (nettó HUF) vizsgálja.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Keretmegállapodásban / KD-ban meghatározottak szerint.

9. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

a) és b) szakember „MV-É”;

c) szakember „MV-ÉG”;

d) szakember: „MV-ÉV”;

e) szakember: „MV-É-M”.

10. A szerződéskötés feltétele továbbá MSZ EN ISO 9001:2009; MSZ EN ISO 14001:2005 és MSZ EN ISO 28001:2008 (OHSAS 18001) tanúsítványok megléte, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

11. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

12. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

13. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

16. Nyertes ajánlattevő köteles építési-szerelési biztosítást (vagyon-, és felelősségbiztosítás) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, amely a keretmegállapodás második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

17. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

19. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2017