Bygge og anlæg - 19174-2017

19/01/2017    S13

Danmark-Kolding: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 013-019174

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder Karsten Rosenlund Aagaard
E-mail: karaa@kolding.dk
Telefon: +45 79791344
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kolding.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29290909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Arkitekt MAA Inger Kafton
E-mail: byg.okonomi@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbilytfmdl
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbilytfmdl
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt vedrørende ombygning og renovering af Låsbyhøj — det mentale sundhedscenter.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kolding Kommune og Region Syddanmark har besluttet at flytte en række funktioner sammen i ét samlet mentalt sundhedscenter. Det skal etableres i det nuværende Låsbyhøj på adressen Nørregade 1 i Kolding.

Låsbyhøj rummer ca. 6 000 m² og alle arealer skal være indeholdt i det tilbudte totalentrepriseprojekt. Projektet omfatter også udearealerne.

Det færdig- og ombyggede Låsbyhøj skal fremover kunne rumme funktioner til fremme af den mentale folkesundhed i Kolding Kommune.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter projektering og udførelse af renoverings- og ombygningsopgaven, som udbydes på byggeprogramniveau.

Totalentreprisekontrakten udbydes i omvendt licitation. Den samlede økonomiske ramme for indgåelse af totalentreprisekontrakt udgør 37 600 000 DKK ekskl. moms.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 37 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Nørregade 1, 6000 Kolding.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kolding Kommune og Region Syddanmark har besluttet at flytte en række funktioner sammen i ét samlet mentalt sundhedscenter. Det skal etableres i det nuværende Låsbyhøj på adressen Nørregade 1 i Kolding.

Låsbyhøj rummer ca. 6 000 m² og alle arealer skal være indeholdt i det tilbudte totalentrepriseprojekt. Projektet omfatter også udearealerne.

Det færdig- og ombyggede Låsbyhøj skal fremover kunne rumme funktioner til fremme af den mentale folkesundhed i Kolding Kommune. Ved ibrugtagningen skal bygningen danne ramme om Region Syddanmarks lokalpsykiatri, Kolding Kommunes misbrugscenter, børnefamiliehus, ungekontakt, hjemmestøtte samt »Revanche«.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter projektering og udførelse af renoverings- og ombygningsopgaven, som udbydes på byggeprogramniveau. Projektet omfatter samtlige ydelser, fra som området henligger i dag til et fuldt færdigt og funktionsdygtigt mentalt sundhedscenter, som opfylder kravene i udbudsmaterialet. Som funktionsdygtigt mentalt sundhedscenter forstås en bygning, der alene med tilførsel af løst inventar, kan fungere i alle de beskrevne situationer og dermed opfylde standardbyggeprogrammet.

Totalentreprisekontrakten udbydes i omvendt licitation. Den samlede økonomiske ramme for indgåelse af totalentreprisekontrakt udgør 37 600 000 DKK ekskl. moms. Den økonomiske ramme er fast. Konkurrencen går derfor ud på, at tilbyde det bedste projekt indenfor den økonomiske ramme.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt konkurrenceforslag / totalentreprisetilbud ydes et vederlag på 75 000 DKK ekskl. moms. Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget, modtager ikke tilbudsvederlag.

Foreløbig tidsplan for totalentreprisens udførelse (herunder projektering) forventes at være fra medio juni 2017 og med aflevering og ibrugtagning i 1. kvartal 2019.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Kolding Kommune og Region Syddanmark vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Kolding Kommune og Region Syddanmark særligt lægge vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier indenfor følgende:

— Ombygning af eksisterende ejendomme til sundhedscentre, administration eller institutioner. Det vægtes positivt at referencerne har en størrelse på mindst 3 000 m² eller en entreprisesum på mindst 15 000 000 DKK eksklusiv moms.

— Totalentreprise på større byggerier.

— Opførelse af erhvervs- eller kontorfællesskaber, hvor flere funktioner deler faciliteter.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med ombygning af eksisterende ejendomme til sundhedscentre, administration eller institutioner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Totalentreprisekontraktens omfang og de nærmere vilkår for opgaven er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på iBinder, som kan tilgås via linket: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbilytfmdl

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I forbindelse med dette udbud skal ESDP-dokumentet afgives som eESPD.

Xml-fil med eESPD til udfyldelse er uploadet som en del af det samlede udbudsmateriale på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbilytfmdl

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

eESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Der stilles ikke særlige krav til egnethed. ESPD del IV, afsnit A, kræver således ikke udfyldelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalentreprisekontrakten forventes at indeholde en social klausul med praktik- og uddannelseskrav, hvorefter der skal beskæftiges lærlinge/praktikanter i forbindelse med udførelsen af arbejderne. Desuden indeholder totalentreprisekontrakten en arbejdsklausul. Klausulernes nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2017
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsbetingelserne med bilag, som er en del af udbudsmaterialet på iBinder, som kan tilgås via linket: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbilytfmdl

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2017