Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 19275-2020

15/01/2020    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jarosław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 010-019275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu

Numer referencyjny: DAG/PN/15/19
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do laboratoriów informatycznych PWSTE w Jarosławiu zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 526 170.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000
39162100
38650000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach:

— pozycja nr 1: zestaw komputerowy – 23 sztuk,

— pozycja nr 2: zestaw komputerowy – 59 sztuk,

— pozycja nr 3: oprogramowanie biurowe – 25 sztuk,

— pozycja nr 4: komputer przenośny do testowania aplikacji – 3 sztuki,

— pozycja nr 5: zestaw przenośny komputerowy do testowania aplikacji – 1 sztuka,

— pozycja nr 6: oprogramowanie do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych – 17 sztuk,

— pozycja nr 7: zestaw do testowania aplikacji mobilnych: smartfon, tablet, smart watch – 2 sztuki,

— pozycja nr 8: telewizor do testowania aplikacji + Kinect Sensor + oprogramowanie – 1 sztuka,

— pozycja nr 9: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki, zaawansowanej edycji plików audio i video – 17 sztuk,

— pozycja nr 10: programowalny zestaw konstrukcyjny robotów – 5 sztuk,

— pozycja nr 11: oprogramowanie do analizy i projektowania oprogramowania – 1 sztuka,

— pozycja nr 12: zestaw wyposażenia studia fotograficznego – 1 sztuka,

— pozycja nr 13: drukarka profesjonalna A2 z kalibratorem – 1 sztuka,

— pozycja nr 14: aparaty reporterskie – 6 sztuk,

— pozycja nr 15: skaner 3D – 1 sztuka,

— pozycja nr 16: pełny pakiet sztucznej inteligencji (oprogramowanie) – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych zero groszy) – w zakresie części 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 58
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 42
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 2.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji:

— pozycja nr 1: system detekcji i rozpoznawania linii papilarnych + SDK + skaner – 1 sztuka,

— pozycja nr 2: system rozpoznawania głosu + SDK + mikrofon – 1 sztuka,

— pozycja nr 3: zestaw mobilny z oprogramowaniem do rejestracji ruchów oka, Eytracker + system analizy + SDK – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 52
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 48
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres dostępu do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości i 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) w zakresie części 4.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5: zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

— pozycja nr 1: zestaw uruchomieniowy z układami programowalnymi – 7 sztuk,

— pozycja nr 2: zestaw dydaktyczny do laboratorium z systemów wbudowanych – 15 sztuk wraz z zestawem dydaktycznym do nauczania podstaw elektroniki i programowania inteligentnych domowych systemów interaktywnych – 1 sztuka,

— pozycja nr 3: moduły ewaluacyjne do tworzenia i programowania robotów mobilnych (zróżnicowane zestawy) – 15 sztuk,

— pozycja nr 4: zasilacz laboratoryjny czterokanałowy – 1 sztuka,

— pozycja nr 5: stacja lutownicza – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) – w zakresie części 5.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6: zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach:

— pozycja nr 1: zestawy dydaktyczne obiektów dla inteligentnego zarządzania wraz z inteligentnym zarządzaniem procesami przemysłowymi i zestawem dydaktycznym – inteligentny dom – 1 sztuka,

— pozycja nr 2: zestaw mikrokomputerowych sterowników przemysłowych wraz z oprogramowaniem komputera nadrzędnego (1 zestaw + 7 stanowisk).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) w zakresie części 6.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–14:00.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7: zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Transport i rozładowanie towaru do Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE Jarosław – osoby do kontaktu: Pan Andrzej Imiełowski, tel. +48 601647546 (odnośnie części od 1 do 4), Pan Lucjan Pelc, tel. +48 503170586 (odnośnie części od 5 do 7) – będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) - w części 7.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438078
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń elektronicznych – w różnych ilościach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Cezary Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wolności 8 lok. 4
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
E-mail: biuro@cezarkomputery.pl
Tel.: +48 3600021
Faks: +48 3639482

Adres internetowy: http://www.cezarkomputery.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 646 065.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 581 575.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zakup ścianki multimedialnej – 1 sztuka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium sygnału i dźwięku wraz z urządzeniami do ich obsługi – po 1 sztuce w każdej z pozycji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Zakup oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej oraz data miningu – 17 sztuk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-110
Państwo: Polska
E-mail: info@statsoft.pl
Tel.: +48 12428400
Faks: +48 124284301

Adres internetowy: https://www.statsoft.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 60 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do laboratorium systemów wbudowanych i języków programowania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Zakup zestawów edukacyjnych do inteligentnego zarządzania wraz z urządzeniami do ich obsługi – w różnych ilościach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Zakup oprogramowania dla systemów BMS i HMS (wybrane elementy) oraz urządzeń sprzętowych – 1 sztuka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sabur Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 303
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-785
Państwo: Polska
E-mail: sabur@sabur.com.pl
Tel.: +48 225494353
Faks: +48 225494350

Adres internetowy: https://www.sabur.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 234.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. „formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. „formularz cenowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ;

3. oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), składane na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnie podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020