We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 19986-2020

15/01/2020    S10    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego

2020/S 010-019986

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Katowice
Adres pocztowy: ul. Młyńska 4
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-098
Państwo: Polska
E-mail: bzp@katowice.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.katowice.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz – rozbudowa infrastruktury

Numer referencyjny: BZP.271.1.115.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72541000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) opracowania dok. projekt. stanowiącej szczegółowe wytyczne do realizacji zadań związ. z rozbud. infr. i niezbędn. oprogram. do włączenia w syst. KISMiA dodatk. 128 kamer,

b) dost., instalacja i konfi. niezbędnej infrastr. serwerowej oraz macierzowej,

c) rozbud. i podł. nowego środ. do istniejącej infrastr. sieciowej,

d) dost. licencji, inst. oprogramowania platformy wirtualizacji Vmware,

e) dost. licencji, instal. oprogramowania platf. serwerowej Microsoft,

f) dost. licencji, instalacja oprogramowania platf. serwerowej Red Hat,

g) dost. licencji, instal oprogramowania platf. wyk. kopii zapas. Commvault (podł. rozbud. o środ. KISMiA do obecnego środow. wyk. kopii zapas. w UM K-ce),

h) dost. dodatk. licencji i wsparcia tech. dla system KISMiA w obsz.: i. dost. lic. oprogr. Vmware obecnego środ. KISMiA, ii. wsparcie tech. na 12 mies. dla: dla syst, wyk. kopii zapasowych Veeam i oprogra. Red Hat obecnie dział. w środ. KISMiA,

i) przyg. kompleks. dok. powykonaw. dla wszystk. 128 kamer.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 612 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000
72720000
72710000
48000000
30233000
35125300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonwca zobowiązany jest do:

a) oprac. dok. projekt. stanowiącej szcz. wytyczne do realizacji zadań związ. z rozbud. infr. i niezbędn. oprogram. do włączenia w syst. KISMiA dodatk. 128 kamer,

b) dost., instalacja i konfi. niezbędnej infrastr. serwerowej oraz macierzowej,

c) rozbud. i podł. nowego środ. do istniejącej infrastr. sieciowej,

d) dost. licencji, inst. oprogramowania platformy wirtualizacji Vmware,

e) dost. licencji, instal. oprogramowania platf. serwerowej Microsoft,

f) dost. licencji, instalacja oprogramowania platf. serwerowej Red Hat ,

g) dost. licencji, instal oprogramowania platf. wyk. kopii zapas. Commvault (podł. rozbud. o środ. KISMiA do obecnego środow. wyk. kopii zapas. w UM K-ce),

h) dost. dodatk. licencji i wsparcia tech. dla system KISMiA w obsz.: i. dost. lic. oprogr. Vmware obecnego środ. KISMiA, ii. wsparcie tech. na 12 mies. dla: dla syst, wyk. kopii zapasowych Veeam i oprogra. Red Hat obecnie dział. w środ. KISMiA,

i) przyg. kompleks. dok. powykonaw. dla wszystk. 128 kamer.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inżyniera dot. infrastruktury serwerowej / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inżyniera dot. pamięci masowej / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-491923
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: BZP.271.1.115.2019
Nazwa:

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz – Rozbudowa infrastruktury

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Connexx Piotr Kucharz
Adres pocztowy: ul. Portowa 28d
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 620 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 612 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020