Varer - 20079-2019

15/01/2019    S10    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Valby: Planlægningssystemer

2019/S 010-020079

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jannik Krag
Telefon: +45 51307118
E-mail: jka@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97940717.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97940717.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97940717.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU udbud: Planlægningsværktøj til busdrift

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30196000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

For at sikre en bedre og mere ensartet rådgivning af kommunerne ønskes der at indgå aftale med en leverandør om levering af et planlægningsværktøj, der skal anvendes i planlægningen af Movias ejeres busdrift.

Tryk her https://permalink.mercell.com/97940717.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte planlægningsværktøj skal være stærkt indenfor dynamisk scenarieplanlægning og kunne levere kortmateriale, input til økonomiberegning og passagereffekter af høj kvalitet, som kan indgå i dialogen med kommuner og regioner.

Værktøjet skal desuden kunne bidrage til en mere effektiv håndtering af ændringer af den planlagte drift.

Der ønskes et værktøj med høj integration til andre planlægningsværktøjer og systemer i Movia, som dels kan medvirke til at gøre Movias mange data om mere tilgængelige, samt medvirke til mere smidige arbejdsgange i overgangen fra planlægning til drift.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 14/05/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Movia vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer vedrørende implementering og anvendelse af et planlægningsværktøj, der kan sidestilles med Movias ønsker omkring funktionalitet mv. til et planlægningsværktøj. Der vil blive lagt særlig vægt på referencer, der relaterer sig til virksomheder/organisationer der opererer indenfor kollektiv transport eller persontransport.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se nærmere beskrivelse af optioner omkring bl.a .NeTEx i kravspecifikationen.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Movia vil højst prækvalificere 3 ansøgere og udvælge de bedst kvalificerede udfra fremsendte referencer i så fald der er mere end 3 ansøgere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier:

Movia vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer vedrørende implementering og anvendelse af et planlægningsværktøj, der kan sidestilles med Movias ønsker omkring funktionalitet mv. til et planlægningsværktøj. Der vil blive lagt særlig vægt på referencer, der relaterer sig til virksomheder/organisationer der opererer indenfor kollektiv transport eller persontransport.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til faglig og teknisk formåen:

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens tekniske formåen. Der skal fremsendes 2 referencer på opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal være tilfredsstillende udført. Referencerne skal være bekræftet og der bedes derfor være oplyst kontaktdata til kontaktperson hos referencerne. Referencerne skal omhandle implementering og anvendelse af et planlægningsværktøj samtidig med, at værktøjets funktionalitet med rimelighed skal kunne sidestilles med Movias ønsker til et planlægningsværktøj.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/02/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2019