Leveringen - 20084-2019

15/01/2019    S10    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Elektriciteit

2019/S 010-020084

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya Yovkovtsi“ OOD
104055066
gr. Veliko Tarnovo, ul. „P. K. Yavorov“ No. 30
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarije
Contactpersoon: Diana Ivanova Dzhongova
Telefoon: +359 62622091/ +359 62618131
E-mail: op@vik-vt.com
Fax: +359 62639853/ +359 62618131
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vik-vt.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.vik-vt.com/?mod=procedures_for_zop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.vik-vt.com/?mod=procedures_for_zop&show=60
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството, съгласно условията на възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общият разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни месеца за всички обособени обекти на „В и К Йовковци“ ООД, както и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Срок за изпълнение на поръчката — 1 (една) календарна година, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията, обслужвана от "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството. Прогнозно количество за срока на договора: Общ разход на активна електрическа енергия за срока на договора — 30 350 мВтч, в т.ч.:

1) разход на активна електрическа енергия за едногодишен период — 19 500 мВтч;

2) разход на активна електрическа енергия, свързан с „опция за допълнителни доставки“ — 1 100 мВтч;

3) разход на активна електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП, след изтичане срока на действащия договор — 9 750 мВтч. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общият разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни месеца за всички обособени обекти на „В и К Йовковци“ ООД, както и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“ в обем и стойност, посочени в техническата спецификация. Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. При възникване на необходимост, по време на действие на договора, възложителят може да премахва съществуващи обекти, присъединени към мрежа за средно напрежение (СрН) и/или мрежа за ниско напрежение (НН) от списъците на обектите в техническата спецификация (списъци № 1 и 2), включени в електроразпределителна мрежа, след предварително писмено уведомяване на изпълнителя в двуседмичен срок.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 731 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

В случай, че при изтичане срока на договора не е сключен нов договор по реда на ЗОП, възложителят си запазва правото да удължи срока на договора до сключване на нов договор по реда на ЗОП, но за не повече от 6 (шест) месеца, при съгласие от двете страни, като стойността не може да надвишава 900 000,00 (словом: деветстотин хиляди) BGN без ДДС и е включена в прогнозната обща стойност на поръчката.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Опцията е за допълване/промяна на списъци № 1 и 2 от техническата спецификация във връзка с присъединяване на нови обекти. Възложителят може да включва нови обекти към мрежа за средно напрежение (СрН) и/или мрежа за ниско напрежение (НН) в списъците на обектите, включени в електро-разпределителна мрежа, за които заплаща изразходваната активна електрическа енергия, посочени в техническата спецификация (списъци № 1 и 2) по параметрите, условията и възнаграждението в ценовото предложение, с което изпълнителят, участник в откритата процедура е определен за изпълнител на обществената поръчка, след предварително писмено уведомяване на изпълнителя в срок от един месец. „Опцията за допълнителни доставки“ ще се счита за възложена след изрично писмено искане от страна на възложителя до изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. „Опцията за допълнителни доставки“ се основават на очакванията на възложителя за допълване/промяна на списъците на обектите (списъци № 1 и 2) от техническата спецификация при възникване на определени предпоставки, без да го задължават изрично да я възложи. В случай, че до изтичане на срока на договора възложителят не възложи „опция за допълнителни доставки“, счита се, че същият няма да се възползва от правото за нейното включване. Обемът на „опцията за допълнителни доставки“ е 1 100 мВтч активна електрическа енергия, включен в прогнозното количество на поръчката и прогнозна стойност 99 000,00 BGN без ДДС, включена в прогнозната обща стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обемът на активната електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП, след изтичане срока на действащия договор е 9 750 мВтч, включен в прогнозното количество на поръчката.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал. 2 от ЗОП: Участниците следва да притежават лиценз за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, съгласно Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица — аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Документи за доказване: валиден лиценз за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, съгласно Закона за енергетиката. В случай, че участникът е чуждестранно лице в съответствие с разпоредбите на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП при сключването на договор избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо.

При подаване на офертата за участие в процедурата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, като информацията за съответствието с критериите за подбор се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: „Критерии за подбор“, Раздел ?: „Общо указание за всички критерии за подбор“, тоест възложителят допуска възможността по чл. 42, ал. 1 от ППЗОП. Документите за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участника, които възложителят ще приеме като доказателства за съответствието с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на Участниците в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП: да са реализирали минимален общ оборот за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП. Документи за доказване: справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот за всяка от последните 3 приключили финансови години (2016; 2017; 2018 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато по основателна причина Участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Eventuele minimumeisen:

Всеки участник в процедурата трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-нисък от 3 000 000,00 (три милиона) BGN без ДДС за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на офертата за участие в процедурата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, като информацията за съответствието с критериите за подбор се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: „Критерии за подбор“, Раздел ?: „Общо указание за всички критерии за подбор“, тоест възложителят допуска възможността по чл. 42, ал. 1 от ППЗОП. Документите за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, които възложителят ще приеме като доказателства за съответствието с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, 2 и 10, ал. 4 от ЗОП:

1. да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. * Под предмет „сходен“ с предмета на настоящата поръчка ще се счита доставка на електроенергия за средно и ниско напрежение в размер не по-нисък от прогнозните количества за едногодишен период;

2. да разполагат с необходимия брой технически лица, които отговарят за контрола на качеството;

3. да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“;

4. да разполагат с необходимите умения и опит за изпълнение на поръчката.

Документи за доказване:

1. списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка — удостоверение, издадено от получателя, или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;

2. списък на техническите лица, които отговарят за контрола на качеството;

3. заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“;

4. списък — декларация за броя на членовете в стандартната балансираща група, с консумация равна или по-висока от консумацията на електроенергия на възложителя.

Eventuele minimumeisen:

Всеки участник в процедурата трябва:

1. да е изпълнил поне една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;

2. да има поне едно техническо лице, отговарящо за контрола на качеството при изпълнение на поръчката;

3. да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“;

4. да има поне един участник в балансиращата група с консумация равна или по-висока от консумацията на електроенергия на възложителя.

При подаване на офертата за участие в процедурата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП, като информацията за съответствието с критериите за подбор се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: „Критерии за подбор“, Раздел ?: „Общо указание за всички критерии за подбор“, тоест възложителят допуска възможността по чл. 42, ал. 1 от ППЗОП. Документите за доказване на техническите и професионалните способности на участника, които възложителят ще приеме като доказателства за съответствието с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено;

2. Описание на обстоятелствата относно личното състояние на участниците: възложителят отстранява от участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

3. Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Участникът, определен за изпълнител при подписването на договора, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка;

2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора, определена съгласно ценовото предложение на участника, при условията на чл. 111, ал. 2 и 5 от ЗОП;

3. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по следната банкова сметка на възложителя — IBAN: BG91STSA93000004869889, BIC: STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД, клон Велико Търново;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка;

5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1. Условия и начин на финансиране: финансиране със собствени средства;

2. Условия и начин на плащане: плащането на цената се извършва от „В и К Йовковци“ ООД със собствени средства. Всички плащания се извършват в левове по банков път срещу издадена фактура, оформена съобразно изискванията на закона в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата. Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки. Плащането се извършва по цена, предложена в Ценовото предложение за участие в процедурата на определения за изпълнител на обществената поръчка участник. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансиращата група на изпълнителя. В ценовото предложение трябва да се представи цена за един мВтч нетна активна електрическа енергия, включваща и разходите за балансиране и обща цена, формирана на база прогнозно количество за едногодишен период.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, възложителят изисква от обединението да представи копие от документ (учредителен акт, споразумение, договор и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

3. правата и задълженията на участниците в обединението;

4. разпределението на отговорността между членовете на обединението съгласно предмета на обществената поръчка; 5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Участникът трябва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие със Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица — документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ;

2. Участникът трябва да гарантира непрекъснатост на доставките на електрическа енергия;

3. Участникът трябва да извършва при необходимост енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация и да представя на възложителя необходимите графици и справки;

4. Участникът отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с „ЕСО“ ЕАД;

5. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от участника цена, да включва единна цена на доставка на активна електрическа енергия, без в стандартната балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Административната сграда на „В и К Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ № 30.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат за присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Месец декември, 2019 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1—4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, които се преценяват по реда и при условията на чл. 56 от ЗОП.

За участниците следва да не са налице основанията за изключване, предвидени в българското законодателство. Специфичните национални основания за изключване са следните:

1. осъждане за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и чл. 256—260 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

4. наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

5. забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон;

6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Информация относно липсата или наличието на специфичните национални основания за изключване по т. 1—6 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

1. участник, който не докаже отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон;

3. участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и ППЗОП, както и на изискванията по т. 9.10 от условията за участие и при несъответствие с техническата спецификация към документацията. В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията за участие;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Съгласно чл. 196, ал. 5 от ЗОП на обжалване по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2019