We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 20355-2019

Beknopt weergeven

15/01/2019    S10    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Geschut

2019/S 010-020355

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Försvarets Materielverk
Nationaal identificatienummer: 202100-0340
Postadres: Banérgatan 62
Plaats: Stockholm
Postcode: SE-115 88
Land: Zweden
Contactpersoon: Alexandra Hellsten
E-mail: alexandra.hellsten@fmv.se
Telefoon: +46 70-9824611

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.fmv.se/

Elektronische toegang tot informatie : https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35322000

Beschrijving
Geschut .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.3.2019
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Zweeds.