Služby - 20554-2019

16/01/2019    S11

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na poskytování podpory připravenosti uživatelů veřejně regulované služby PRS (SPUR)

2019/S 011-020554

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na poskytování podpory připravenosti uživatelů veřejně regulované služby PRS (SPUR)

Spisové číslo: 696/PP/2018/FC
II.1.2)Hlavní kód CPV
73220000 Poradenství v oblasti vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídek se vztahuje k poskytování podpory připravenosti uživatelů veřejně regulované služby PRS (SPUR). Výsledná rámcová smlouva o poskytování služeb potrvá po dobu maximálně 48 měsíců a bude se zaměřovat zejména na osvětové aktivity. Zahrnuje rovněž vypracování specifických dokumentů souvisejících s uživatelským segmentem veřejně regulované služby (PRS) a dále poskytování podpory komisi pro různé pracovní skupiny a vývoj zařízení laboratoře uživatelského segmentu veřejně regulované služby (PRS) v prostorách Evropské komise.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
38112100 Globální navigační a polohovací systémy (GPS nebo ekvivalent)
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb nebo kterékoliv jiné místo uvedené ve specifikacích nabídkového řízení

II.2.4)Popis zakázky:

Budoucí rámcová smlouva na služby SPUR bude zahrnovat 4 následující úkoly:

1) koordinace a pomoc ve vztahu k aktivitám v rámci pilotního projektu veřejně regulované služby (PRS),

2) osvěta a vzdělávání pro členské státy,

3) pomoc při vypracování dokumentů souvisejících s uživatelským segmentem veřejně regulované služby (PRS),

4) konkrétní technická podpora uvedeného programu a členských států.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní program GNSS 2018.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Je třeba poznamenat, že v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011 ohledně pravidel přístupu k veřejně regulované službě poskytované Globálním navigačním družicovým systémem zřízeným v rámci programu Galileo musí nabídky pocházet ze země, která se účastní veřejně regulované služby, jak je popsáno v článku 2 písm. a) výše uvedeného rozhodnutí. To se týká rovněž subdodavatelů.

Pokud chce uchazeč získat právo vyžadovat referenční dokumenty v oddíle 1.4.2 specifikací nabídkového řízení, definovaných jako důvěrné informace, musí tento ke svojí žádosti připojit formulář dostupný v příloze 6.10 specifikací nabídkového řízení a taktéž vyplněnou dohodu o důvěrnosti (viz příloha 6.11) a oprávnění od Komise pro bezpečnostní akreditaci k nakládání s informacemi ohledně veřejně regulované služby (PRS) pro účely této konkrétní výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3)

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/04/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 8 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/04/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropská komise

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Adresa kanceláře: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit oprávněný zástupce každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsáno oprávněným úředníkem uchazeče a musí uvádět jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3), jelikož tyto informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/01/2019