Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 20554-2019

16/01/2019    S11

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid van de openbare gereglementeerde dienst (SPUR)

2019/S 011-020554

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postadres: Avenue d'Auderghem 45
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid van de openbare gereglementeerde dienst (SPUR)

Referentienummer: 696/PP/2018/FC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73220000 Advies inzake ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige oproep tot inschrijving heeft betrekking op de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid van de openbare gereglementeerde dienst (SPUR). De hieruit voortkomende raamovereenkomst voor diensten zal een periode bestrijken van maximaal 48 maanden en voornamelijk gericht zijn op bewustmakingsactiviteiten. Het omvat ook de uitwerking van specifieke documenten met betrekking tot het gebruikerssegment van de openbare gereglementeerde dienst, evenals de ondersteuning van de Commissie bij verschillende werkgroepen en de ontwikkeling van laboratoria voor het gebruikerssegment van de openbare gereglementeerde dienst in de kantoren van de Europese Commissie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38112100 Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van de contractant of elders, zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De toekomstige raamovereenkomst „SPUR“ heeft betrekking op de volgende 4 taken:

1) Verlenen van coördinatie en bijstand bij pilotproject-activiteiten van de openbare gereglementeerde dienst;

2) Bewustmaking en opleiding voor de lidstaten;

3) Bijstand bij de opstelling van documenten met betrekking tot het gebruikerssegment van de openbare gereglementeerde dienst;

4) Specifieke technische bijstand voor het programma en de lidstaten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GNSS-werkprogramma 2018.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Er moet worden opgemerkt dat in overeenstemming met Besluit nr. 1104/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2011, betreffende de regels voor toegang tot de openbare gereglementeerde dienst die wordt verleend door het wereldwijd satellietnavigatiesysteem van het door het Galileo-programma ingestelde systeem, de inschrijvingen gevestigd moeten zijn in een participerend land van de openbare gereglementeerde dienst, zoals beschreven in in artikel 2, onder a), van het bovengenoemde Besluit. Dit is ook van toepassing op onderaannemers.

Om de referentiedocumenten in punt 1.4.2 van de aanbestedingsstukken (beschreven als eigendomsinformatie) te kunnen opvragen, moet de inschrijver tevens het aanvraagformulier bijvoegen dat wordt verstrekt in bijlage 6.10 van de aanbestedingsstukken, samen met een geheimhoudingsovereenkomst (zie bijlage 6.11) en de machtiging van de Raad voor de veiligheidsaccreditatie om de informatie van de openbare gereglementeerde dienst te kunnen verwerken voor deze specifieke uitnodiging tot inschrijving.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europese Commissie

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02).

Adres van het kantoor: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, BELGIË

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Bedrijven die de opening willen bijwonen, moeten dit minstens 48 uur van tevoren meedelen door een e-mail te sturen naar GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu. Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3), aangezien de inlichtingen worden verstrekt in de uitnodiging tot inschrijving.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019