Služby - 20554-2019

16/01/2019    S11    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na podporu pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby

2019/S 011-020554

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Poštová adresa: Avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3410
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na podporu pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby

Referenčné číslo: 696/PP/2018/FC
II.1.2)Hlavný kód CPV
73220000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na súťaž sa týka poskytovania podpory pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby. Výsledná rámcová zmluva o poskytovaní služieb bude trvať najviac 48 mesiacov a bude sa zameriavať hlavne na činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti. Zahŕňa aj vypracovanie špecifických dokumentov súvisiacich s používateľským segmentom verejnej regulovanej služby, ako aj poskytovanie podpory Komisii pre rôzne pracovné skupiny a rozvoj laboratórnych zariadení používateľského segmentu verejnej regulovanej služby v priestoroch Európskej komisie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Budúca rámcová zmluva na podporu pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby musí pokryť 4 nasledujúce úlohy:

1) Koordinácia a pomoc pri činnostiach v rámci pilotného projektu verejnej regulovanej služby.

2) Informovanosť a odborná príprava pre členské štáty.

3) Pomoc pri príprave dokumentov týkajúcich sa používateľského segmentu verejnej regulovanej služby.

4) Špecifická technická podpora pre program a členské štáty.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program GNSS na rok 2018.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Treba poznamenať, že v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25.10.2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe poskytovanej Globálnym navigačným satelitným systémom zriadeným v rámci programu Galileo musia byť ponuky založené v krajine zúčastnenej na verejnej regulovanej službe, ako je stanovené v článku 2 písm. a) uvedeného rozhodnutia. Platí to aj pre subdodávateľov.

Okrem toho, aby mohol uchádzač požiadať o referenčné dokumenty v oddiele 1.4.2 špecifikácií obstarávania, ktoré sú vymedzené ako chránené informácie, musí priložiť formulár žiadosti v prílohe 6.10 súťažných podkladov, vyplnenú dohodu o zachovaní mlčanlivosti (NDA) v prílohe 6.11 a osvedčenie Rady pre bezpečnostnú akreditáciu na spracovanie informácií verejnej regulovanej služby pre túto výzvu na súťaž.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)“

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/04/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska komisia

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Financial Management of Space Programmes (02)

Adresa kancelárie: Avenue d'Auderghem 45

1049 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť otvárania, musia svoj zámer oznámiť aspoň 48 hodín vopred e-mailom na adresu GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným zástupcom uchádzača a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa zúčastní otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3), keďže informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/01/2019