Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 20561-2019

16/01/2019    S11    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Rostock: Bouwwerkzaamheden

2019/S 011-020561

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Wallstraße 2
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803
Postcode: 18055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bbl-mv.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319 E9 0001 / Neubau Biomedicum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Universitätsmedizin Rostock, Neubau Biomedicum, Lehr- und Forschungsgebäude, Schillingallee 70d in Rostock: NF: ca. 3 100 m2, BGF: ca. 6 200 m2, BRI: ca. 24 000 m3, ca. 31 Lose

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neubau Biomedicum

Perceel nr.: 20319 E9 0001
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45215100
45223210
45262321
45262521
45262670
45311200
45312100
45312200
45315100
45324000
45331100
45331200
45332200
45332300
45332400
45410000
45421000
45431000
45432000
45442100
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schillingallee 70d

in 18057 Rostock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Universitätsmedizin Rostock, Neubau Biomedicum mit ca. 31 Losen: Klinkerfassade, Betonsockelelemente, Innenputz, Estrich, Trockenbau, Tischler- Innentüren, Metallbau- Innentüren, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Fliesen, Bodenbelag, Tischler- Festeinbauten, Schließanlage, Heizung, Sanitär, Laborgase, RLT / Kälte / Wärmepumpen, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, MS- Anlage mit Kabel und Tiefbau, NS Elektroarbeiten, Schwachstrom, Medientechnik, Förderanlagen, Labortechnik, Gebäudeautomation, Außenanlagen, Verkehrsflächen etc.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/01/2019