Werken - 21175-2021

Submission deadline has been amended by:  65669-2021
18/01/2021    S11

Luxemburg-Luxemburg: Aanbesteding nr. 06D10/2020/SI2KAD-01 — ontwerp en bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van conferentiecentrum in Luxemburg

2021/S 011-021175

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau du Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7445
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nr. 06D10/2020/SI2KAD-01 — ontwerp en bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van conferentiecentrum in Luxemburg

Referentienummer: 06D10/2020/SI2KAD-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige procedure betreft het ontwerp en de bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van een bezoekerscentrum en een conferentiecentrum Luxemburg in het gebouwencomplex Adenauer van het Europees Parlement aan het Plateau du Kirchberg te Luxemburg.

Dit omvat met name het uitvoeren van de voorafgaande studies die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, het opstellen van de plannen en andere vereiste technische documenten (onderdeel dienstverlening), evenals de uitvoering van de eigenlijke werkzaamheden (onderdeel werkzaamheden). Het gaat om een raamovereenkomst van het type “ontwerp-bouw” (design and build).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gebouwen van het Europees Parlement op Plateau du Kirchberg te Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige procedure betreft het ontwerp en de bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van een bezoekerscentrum en een conferentiecentrum Luxemburg in het gebouwencomplex Adenauer van het Europees Parlement aan het Plateau du Kirchberg te Luxemburg.

Dit omvat met name het uitvoeren van de voorafgaande studies die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, het opstellen van de plannen en andere vereiste technische documenten (onderdeel dienstverlening), evenals de uitvoering van de eigenlijke werkzaamheden (onderdeel werkzaamheden). Het gaat om een raamovereenkomst van het type “ontwerp-bouw” (design and build).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 852
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

De opening vindt plaats in het bâtiment W Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd dit ten laatste twee werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail mee te delen (INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu). De vertegenwoordiging is beperkt tot één persoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een verplicht verkenningsbezoek aan de plaatsen van uitvoering wordt, op straffe van uitsluiting van de inschrijving, georganiseerd op 3.2.2021 om 10.00.

Raadpleeg het document “voorwaarden voor het indienen van een inschrijving” voor de voorwaarden voor deelname aan het bezoek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergründwald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergründwald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2021