Usługi - 21276-2023

13/01/2023    S10

Irlandia-Dublin: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2023/S 010-021276

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Iarnród Eireann-Irish Rail
Krajowy numer identyfikacyjny: IE 4812851 O
Adres pocztowy: Connolly Station,
Miejscowość: Dublin
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Dublin
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Mark Gorman
E-mail: mark.gorman@irishrail.ie
Tel.: +353 17033835
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.irishrail.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231453&B=ETENDERS_SIMPLE
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231453&B=ETENDERS_SIMPLE
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CME Extraction Systems

Numer referencyjny: 8206
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Irish Rail are seeking the service of a suitable vendor to complete bi-annual servicing and repairs to Local Exhaust Ventilation Systems.

There are a number of facilities within the Chief Mechanical Engineer’s Department that have Local Exhaust Ventilation Systems. They are located in:

• Bogie Shop, Inchicore Works

• Wheel Shop, Inchicore Works

• Running Shed, Inchicore Works

• Fleet Casualty Repair, Inchicore Works

• Wagon Shop, Limerick

• Drogheda DMU Depot

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42521000 Urządzenia do odprowadzania dymu
71315410 Kontrola systemu wentylacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
II.2.4)Opis zamówienia:

Irish Rail are seeking the service of a suitable vendor to complete bi-annual servicing and repairs to Local Exhaust Ventilation Systems.

There are a number of facilities within the Chief Mechanical Engineer’s Department that have Local Exhaust Ventilation Systems. They are located in:

• Bogie Shop, Inchicore Works

• Wheel Shop, Inchicore Works

• Running Shed, Inchicore Works

• Fleet Casualty Repair, Inchicore Works

• Wagon Shop, Limerick

• Drogheda DMU Depot

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

36 month Contract, with an option to extend

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Option to extend 36 month contract at Irish Rails discretion

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

For full details, please download a copy of the attached Pre-Qualification Questionnaire.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

The economic and financial capacity of the entity must be established to the satisfaction of IE.

Applicants will be invited to complete a questionnaire (attached) which seeks company details; information on similar contracts undertaken with value, dates, locations and contact names for reference etc; applicants may be requested to provide supporting information such as balance sheets for the past three financial years.

For full details, please download a copy of the attached Pre-Qualification Questionnaire.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

The technical competence of the entity, its employees and processes must be established to the satisfaction of IE. Applicants will be invited to complete a questionnaire which seeks company details to establish the entity’s technical capacity.

For full details, please download a copy of the attached Pre-Qualification Questionnaire.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

For full details, please download a copy of the attached Pre-Qualification Questionnaire.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Central Office of the High Court
Adres pocztowy: Four Courts
Miejscowość: Dublin 7
Kod pocztowy: D07 N972
Państwo: Irlandia
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Tel.: +353 18886511
Faks: +353 18886125
Adres internetowy: http://www.courts.ie
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Central Office of the High Court
Adres pocztowy: Four Courts
Miejscowość: Dublin 7
Państwo: Irlandia
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Central Office of the High Court
Adres pocztowy: Four Courts
Miejscowość: Dublin 7
Kod pocztowy: D07 N972
Państwo: Irlandia
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Tel.: +353 18886511
Faks: +353 18886125
Adres internetowy: http://www.courts.ie
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2023