W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 21293-2020

16/01/2020    S11    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Biała Podlaska: Urządzenia komputerowe

2020/S 011-021293

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Adres pocztowy: ul. Sidorska 95/97
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Olczuk
E-mail: r.olczuk@pswbp.pl
Tel.: +48 833449987
Faks: +48 833449950

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pswbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szkoła wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Numer referencyjny: SZP-232-520/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30213000
30232100
30213100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biała Podlaska, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490832
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda składana oferta, pod rygorem nieważności musi, być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od daty otwarcia ofert.

3. W wypadku nie wniesienia wadium w akceptowalnej formie oraz terminie (do upływu składania ofert), wykonawca zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

4. Wadium można wnieść w formie:

4.1. pieniądza;

4.2. poręczenia bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4.3. gwarancjach bankowych;

4.4. gwarancji ubezpieczeniowych;

4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego: Santander Bank Polska, numer rachunku 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem „Wadium SZP-232-520/PN/2019”, w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert znajdowała się na rachunku zamawiającego.

6. Oryginał wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *zip.

7. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

8. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający informuje, iż nie przewiduję możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

12. wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

14. Nie dopuszcza się oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia.

15. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

16. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w PLN.

17. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur / rachunków, wystawionych po podpisaniu protokołu odbioru zrealizowanego bez usterek, niedoróbek lub wad każdej części przedmiotu zamówienia, płatnych przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej zamawiającemu.

18. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020