Diensten - 21525-2018

17/01/2018    S11    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brugge: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2018/S 011-021525

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 237-492321)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Brugge
8200
België
Contactpersoon: Ir. Goele Vansevenant
Telefoon: +32 50248027
E-mail: goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
NUTS-code: BE25

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerpstudie voor de omvorming van de N49 tot autosnelweg (kmpt 136,3 tot 142,4), inclusief tunnel Lapscheure en tunnel Nonnendijk

Referentienummer: AWV W-Vl-17/56_X30/N49/80_EVDV-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De diensten omvatten:

— Voor de tunnel onder de N49 Lapscheurestraat: opmaak unieke verantwoordingsnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken,

— Voor de tunnel t.h.v. Nonnendijk: opmaak startnota, opmaak projectnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken,

— Inrichting van de N49 als autosnelweg: opmaak VVEB, opmaak voorontwerp, opmaak ontwerp, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning, opvolging van de werken en begeleiding bij de VVA (in fase voorontwerp en ontwerp),

— Communicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 237-492321

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

TERECHTWIJZEND BERICHT 1

Dit terechtwijzend bericht omvat een verduidelijking omtrent de veiligheidscoördinatie en de studie die door AWV uitgevoerd werd voor de aanleg van de parallelweg in Hoeke.

Veiligheidscoördinatie:

De inschrijver dient geen enkele dienst te leveren omtrent veiligheidscoördinatie. Alle handelingen in het kader van veiligheidscoördinatie zullen uitgevoerd worden door een veiligheidscoördinator die door AWV aangesteld wordt via een raamcontract. De inschrijver dient geen veiligheids- en gezondheidsplannen (ontwerp/uitvoering) op te maken noch een verkeersveiligheidscoördinator aan te stellen.

Op p. 35 wordt volgende tekst geschrapt:

12) het opmaken van het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp en uitvoering;

Parallelweg Hoeke:

Dit betreft een verduidelijking en geen aanpassing van het bestek.

Op p. 34 staat:

Voorafgaand onderzoek:

— Ontwerp voor de parallelweg tussen de Lapscheure en Hoeke molen, incl. nieuwe brug over de Damse Vaart.

Dit ontwerp werd door AWV zelf opgemaakt en maakt geen deel uit van deze opdracht. Er dient bij het ontwerp voor de inrichting van de N49 wel rekening mee gehouden worden.

AWV staat volledig zelf in voor het doorlopen van de procedures voor de aanleg van de parallelweg tussen Hoekemolen en Lapscheure (GBC/RMC, omgevingsvergunning, technisch bestek, meetstaat) en voor de opvolging in uitvoering van de parallelweg. Uiteraard moet het ontwerp van de N49 dat onderdeel uitmaakt van onderhavig bestek compatibel zijn met het ontwerp van de parallelweg.

De opening van de offertes wordt verplaats naar maandag 29 januari 2018 om 10:45 uur