Diensten - 21782-2019

16/01/2019    S11    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2019/S 011-021782

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP — TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Bolyarka“, gr. V. Tarnovo
Nationaal identificatienummer: 2016168050117
Postadres: bul. Balgariya No. 23
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bonka Radeva, Meliha Myumyunova
E-mail: bolqrka@scdp.bg
Telefoon: +359 62639940
Fax: +359 62610712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.scdp.bg/procedures/15642
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско стопанство, дърводобив, съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „ДГС Болярка“, гр. В. Търново

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части, техническо обслужване, ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
50112200 Onderhoud van auto's
50114000 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
50112000 Reparatie en onderhoud van auto's
50112100 Reparatie van auto's
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Велико Търново или на отстояние до 20 км от гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 10 (десет) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Болярка“ гр. Велико Търново, за срок от 12 календарни месеца, включващо техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части, аксесоари, материали и консумативи, необходими за извършването им, на моторни превозни средства със следните марки Мицубиши L 300, ВАЗ 21214, ВАЗ 21213, Лада 4х4 и Лада М 2121.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисквания към участниците.

Да е реализирал минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 10 000,00 BGN. При подаване на офертата е достатъчно декларирането на посоченото обстоятелство в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателства за изпълнението на това изискване на възложителя се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

За доказване на икономическото и финансовото състояние участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 10 000,00 BGN. Участникът представя преди сключване на договора за обществена поръчка един или няколко от следните документи:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 3 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. В случай че тези документи вече са представени на възложителя или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, възложителят няма право да ги изисква.

Eventuele minimumeisen:

Изисквания към участниците.

Да е реализирал минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 10 000,00 BGN. При подаване на офертата е достатъчно декларирането на посоченото обстоятелство в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателства за изпълнението на това изискване на възложителя се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

За доказване на икономическото и финансовото състояние участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 10 000,00 BGN. Участникът представя преди сключване на договора за обществена поръчка един или няколко от следните документи:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Данните за оборота по т. 3 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. В случай че тези документи вече са представени на възложителя или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, възложителят няма право да ги изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Изисквания към участниците.

1. Участникът следва да е извършил минимум 1 услуга, еднаква, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, като същата да е изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, като обемът на услугата не е от значение.

2. Участникът следва да разполага с минимум следното оборудване в сервизна база, търговски обект, помещение или друго, находящо се на територията на гр. Велико Търново или на отстояние до 20 км от гр. Велико Търново:

— минимум 1 бр. стенд за регулиране на преден и заден мост,

— минимум 1 бр. подемник за ремонт на ходова част,

— минимум 1 бр. диагностичен тестер,

— минимум 1 бр. машина за баланс на гуми;

— минимум 1 бр. машина за монтаж и демонтаж на гуми;

— минимум 1 бр. специализирана апаратура за диагностика;

Изискването се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с посочване на собствени или наети и документ, доказващ собственост на обекта, или договор за наем или по друг подходящ начин. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях — чл. 65, ал. 1 от ЗОП, като в този случай се спазват изискванията на чл. 65, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 7 от ЗОП.

3. Участникът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчка, както следва: 2 бр. специалист — изпълнител с придобито образование (минимум средно техническо образование) в областта на техническите науки, професионални направления електротехниката и ДВГ или друга еквивалентна специалност, включително чрез курсове от лицензирани квалификационни центрове.

Изискването се доказва със списък на персонала — техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочване на професионалната им компетентност.

При подаване на офертата е достатъчно декларирането на посочените обстоятелства в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателства за изпълнението на изискванията на възложителя се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Eventuele minimumeisen:

Изисквания към участниците.

1. Участникът следва да е извършил минимум 1 услуга, еднаква, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, като същата да е изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, като обемът на услугата не е от значение.

2. Участникът следва да разполага с минимум следното оборудване в сервизна база, търговски обект, помещение или друго, находящо се на територията на гр. Велико Търново или на отстояние до 20 км от гр. Велико Търново:

— минимум 1 бр. стенд за регулиране на преден и заден мост,

— минимум 1 бр. подемник за ремонт на ходова част,

— минимум 1 бр. диагностичен тестер,

— минимум 1 бр. машина за баланс на гуми,

— минимум 1 бр. машина за монтаж и демонтаж на гуми,

— минимум 1 бр. специализирана апаратура за диагностика.

Изискването се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с посочване на собствени или наети и документ, доказващ собственост на обекта, или договор за наем или по друг подходящ начин. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях — чл. 65, ал. 1 от ЗОП, като в този случай се спазват изискванията на чл. 65, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 7 от ЗОП.

3. Участникът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчка, както следва: 2 бр. специалист — изпълнител с придобито образование (минимум средно техническо образование) в областта на техническите науки, професионални направления електротехниката и ДВГ или друга еквивалентна специалност, включително чрез курсове от лицензирани квалификационни центрове.

Изискването се доказва със списък на персонала — техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочване на професионалната им компетентност.

При подаване на офертата е достатъчно декларирането на посочените обстоятелства в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателства за изпълнението на изискванията на възложителя се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Административна сграда на ТП „Държавно горско стопанство Болярка“, гр. Велико Търново

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Могат да присъстват участници, упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2019