W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 22299-2020

16/01/2020    S11    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 011-022299

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36/40
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-464
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Grabowska-Szweicer
E-mail: egrabowska-szweicer@nid.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nid.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych o zabytkach, grobach i cmentarzach wojennych w zakresie oprogramowania

Numer referencyjny: DIG/NID/4/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnego systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych o zabytkach oraz grobach i cmentarzach wojennych o nowe funkcjonalności istniejących rozwiązań, jak i wytworzenie całkowicie nowych komponentów.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie musiał wykonać następujące zadania:

1. opracowanie zasad organizacji realizacji projektu;

2. przeprowadzenie analizy rozwiązania;

3. rozbudowa systemu zgodnie z wymaganiami;

4. przeprowadzenie testów systemu;

5. wdrożenie systemu;

6. dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej;

7. przeprowadzenie szkoleń;

8. świadczenie usług asysty powdrożeniowej;

9. świadczenie usług gwarancyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 166 016.26 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
72243000
72413000
72611000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa (dalej NID) realizuje projekt pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18), na którego realizację NID uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie: 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury programu operacyjnego Polska cyfrowa 2014–2020. Realizacja projektu odbywa się w okresie od stycznia 2019 do stycznia 2022.

Celem głównym projektu jest digitalizacja zbiorów dotyczących obiektów zabytkowych oraz grobów i cmentarzy wojennych w Polsce, stanowiących dziedzictwo kulturowe kraju oraz budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania szerokiemu odbiorcy za pośrednictwem portalu w celu dalszej ich eksploatacji i ponownego wykorzystania w sposób przyjazny użytkownikom. Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o zabytkach oraz grobach i cmentarzach wojennych w Polsce, a także poprawy ich ochrony.

Realizacja celu głównego odbywa się poprzez cele szczegółowe:

1. cel szczegółowy 1: wzrost jakości i bezpieczeństwa zbiorów danych o zabytkach oraz grobach i cmentarzach wojennych w Polsce;

2. cel szczegółowy 2: poprawa dostępności zbiorów gromadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Urzędy Wojewódzkie oraz szerokie ich wykorzystanie w celach kulturalnych, naukowych, historycznych lub edukacyjnych, oraz administracyjnych i gospodarczych a także w polityce zagranicznej;

3. cel szczegółowy 3: wzrost jakości działań promocyjnych i upowszechnieniowych w odniesieniu do zasobów dotyczących zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych w Polsce wśród zainteresowanych osób i podmiotów.

Cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji zadań:

1. zadanie 1: digitalizacja zasobów i rozbudowa dziedzinowej bazy danych o zabytkach oraz cmentarzach i grobach wojennych;

2. zadanie 2: rozbudowa systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych o zabytkach, grobach i cmentarzach wojennych;

3. zadanie 3: informacja i promocja produktów projektu;

4. zadanie 4: zarządzanie projektem.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnego systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych o zabytkach oraz grobach i cmentarzach wojennych o nowe funkcjonalności istniejących rozwiązań, jak i wytworzenie całkowicie nowych komponentów.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie musiał wykonać następujące zadania:

1. opracowanie zasad organizacji realizacji projektu;

2. przeprowadzenie analizy rozwiązania;

3. rozbudowa systemu zgodnie z wymaganiami;

4. przeprowadzenie testów systemu;

5. wdrożenie systemu;

6. dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej;

7. przeprowadzenie szkoleń;

8. świadczenie usług asysty powdrożeniowej;

9. świadczenie usług gwarancyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt graficzny nowych elementów portalu zabytek.pl / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zakończenia etapu technicznego 3 (ET03) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wdrożenia systemu (zakończenia etapu zarządczego 04) / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.03.02-00-0017/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 63 500 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Szczegóły dotyczące wadium są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział XI).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 192-466728
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intergraph Polska Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 166 016.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 745 730.01 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2020